Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Normannsgata og Bøgata

Hva skal vi gjøre?

Forslaget innebærer at det skiltes tillatt sykling mot enveiskjøring i Bøgata mellom Sons gate og Normannsgata. I tillegg foreslås det at det skiltes parkering forbudt på vestsiden av gaten for at syklistene skal ha nok plass i kjørebanen til å sykle mot kjøreretning.

I Normannsgata, mellom Bøgata og Åkebergveien, er det i dag så trangt at det på enkelte strekninger ikke er tilstrekkelig gatebredde til at biler kan passere hverandre uten å bruke fortauet. Dette gir en uoversiktlig situasjon som særlig går utover gående og syklende. For å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten foreslås det å skilte parkering forbudt på deler av strekningen.

Det skal også vurderes om det er tilstrekkelig gatebredde til at fortauene langs deler av Normanngata kan utvides.

Hvor skal dette skje?

I Bøgata fra Sons gate til Normannsgata, og i Normannsgata fra Bøgata til Åkebergveien.

Når skjer dette

Tiltak for gående og syklende i Bøgata og Normannsgata er delt inn i to etapper.

Bymiljøetaten begynte arbeidet med skilting i Bøgata og Normannsgata nord for Hølandsgata i februar 2020. Det er nå tillatt og trafikksikkert å sykle på denne strekningen.

Sommeren 2020 planlegger Bymiljøetaten å stramme inn krysset mellom Hølandsgata og Normannsgata. I tillegg vil vi utvide fortauet fra krysset og opp mot Hurdalsgata, samt gjøre tilpasninger av fortauet der Normannsgata møter Evens gate. Dette vil redusere farten på kjørende og gjøre det tryggere for gående. Parkeringen på en side av veien mellom Åkebergveien og Hølandsgata vil fjernes for å bedre trafikksikkerheten for syklende og øke fremkommelighet for alle.

Det ble sendt ut nærinfo til berørte beboere med mulighet for å uttale seg i juli 2019. Alle innspill er vurdert og besvart. 

Hvorfor gjør vi dette

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet i Oslo, og vil gi en direkte nord-sørforbindelse over Kampen via Bøgata/Normannsgata og knytte sammen Kampen med sykkelveinettet i Ensjøveien i nord og Åkebergveien (Ring 2) i sør.

Tiltakene vil bidra til en tryggere sykkelrute over Kampen og bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for gående og syklende i området. Bedre forhold for syklende vil bidra til å redusere omfanget av sykling på fortauet.

Les mer

Naboinfo tilrettelegging for syklende og gående i Normannsgata og Bøgata, juli 2019 (0,88MB)
Jordal gateopprustning
Thorbjørn Egners plass
Se de andre sykkelprosjektene i Oslo

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post