Blindernveien og Prestegårdsveien - tilrettelegging for syklende og gående

Bymiljøetaten skal gjøre det tryggere og mer attraktivt å gå og sykle i Prestegårdsveien og Blindernveien.

Når gjennomfører vi tiltaket?

Arbeidene starter i midten av april, og er planlagt ferdig oktober 2021. Anleggsarbeidet begynner i Prestegårdsveien.

Det vil være noe begrenset fremkommelighet i byggeperioden, men vi legger til rette for alle trafikanter og adkomst til eiendommene. Vi beklager eventuell støy og andre ulemper arbeidet medfører.

Hva innebærer tiltaket?

 • Utvidelse av fortauet på sørsiden av Blindernveien mellom Apalveien og Problemveien
 • Legging av kabler og luftstrekk i bakken på sørsiden av Blindernveien i kvartalet mellom Apalveien og Problemveien
 • Breddeutvidelse av eksisterende sykkelfelt i Blindernveien.
 • Oppstramming av kryss langs Blindernveien for å korte krysningsavstanden for gående.
 • Etablering av ensidig sykkelfelt i nordvestgående retning i Prestegårdsveien
 • Etablering av nytt fortau på nordsiden i Prestegårdsveien mellom kvartalet Sognsveien og Hasselhaugveien
 • Flytting av bysykkelstativ til parkeringslommen ved Wilhelm Færdens vei
 • Etablering av regnbed for å forbedre overvannshåndteringen mellom Hasselhaugveien og Kristine Bonnevies hus

Hvor skal det gjøres?

Tiltaket omfatter Prestegårdsveien og Blindernveien mellom Wilhelm Færdens vei og frem til Apalveien ved Blindern T-banestasjon.

Parkering

 • Det vil ikke lenger være mulig å parkere i Blindernveien mellom Apalveien og Problemveien.
 • Det vil ikke lenger være mulig å parkere i Prestegårdsveien.
 • Parkeringslommene i Blindernveien mellom Prestegårdsveien og Wilhelm Færdens vei vil fjernes
 • HC-plasser og to vanlige P-plasser i parkeringslommen ved Wilhelm Færdens vei opprettholdes

Hvorfor gjør vi dette?

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport og øke andelen syklister. Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Trygge og trafikksikre forhold for fotgjengere gjør det mer attraktivt for flere å gå. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Prestegårdsveien og Blindernveien inngår i det fremtidige sykkelveinettet i Oslo. Gatene utgjør en viktig lenke for å knytte sammen universitetsområdet Blindern med eksisterende sykkeltilrettelegging i Ullevålsveien, Sognsveien og John Collets allé.