Blindernveien og Prestegårdsveien - tilrettelegging for syklende og gående

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten ser på flere tiltak som vil gjøre det tryggere og mer attraktivt å gå og sykle i Prestegårdsveien og Blindernveien.

  • Det skal etableres ensidig sykkelfelt i Prestegårdsveien.
  • I kvartalet mellom Hasselhaugveien og Sognsveien utredes mulighet for fortau.
  • Det vil bli laget løsning for overvann langs Prestegårdsveien.
  • I Blindernveien skal det etableres tosidig fortau i kvartalet nærmest t-banen, og det er et ønske om å utvide eksisterende sykkelfelt i Blindernveien.
  • Det er også ønskelig å flytte bysykkelstativ i Blindernveien, sa dette vil gi gående større areal til å ferdes.

Hvor skal det gjøres?

Tiltak er vurdert i hele Prestegårdsveien og i Blindernveien mellom Wilhelm Færdens vei og frem til Apalveien ved Blindern T-banestasjon.

Når gjennomfører vi tiltaket?

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltaket våren 2021. 

Hvorfor gjør vi dette?

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport og øke andelen syklister. Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Trygge og trafikksikre forhold for fotgjengere gjør det mer attraktivt for flere å gå. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Prestegårdsveien og Blindernveien inngår i det fremtidige sykkelveinettet i Oslo. Gatene utgjør en viktig lenke for å knytte sammen universitetsområdet Blindern med eksisterende sykkeltilrettelegging i Ullevålsveien, Sognsveien og John Collets allé.