Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende i Thorvald Meyers gate

Bymiljøetaten planlegger å etablere nytt sykkelfelt for å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle i Thorvald Meyers gate.

Hva skal vi gjøre?

Det er i dag ensidig sykkelfelt i Thorvald Meyers gate mellom Sannergata og Biermanns gate. Dette er på vestsiden av gaten og brukes av syklende mot sentrum. For å øke fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklende i begge retninger, planlegger vi å

  • etablere 1,5 meter bredt sykkelfelt mellom Sannergata og Biermannsgate
  • fjerne de avgiftsbelagte parkeringsplassene på strekningen
  • flytte varelevering ved Thorvald Meyers gate 2 til Biermanns gate

Merk at eksisterende HC-plasser på strekningen vil opprettholdes. Antall ladestasjoner i Biermanns gate kan bli redusert som følge av at vareleveringen flyttes.

Hvor skjer dette?

Det nye sykkelfeltet anlegges i Thorvald Meyers gate og vil strekke seg fra Sannergata til Biermanns gate. Vareleveringsplassen i Thorvald Meyers gate 2 forslås flyttet til Biermanns gate.

Når skjer dette?

Vi planlegger å gjennomføre arbeidet i løpet av sommeren 2020.

Informasjon om tilretteleggingen er sendt skriftlig til næringsliv og personer som bor i området, med mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for at flere skal kunne velge sykkelen.

Nytt sykkelfelt i Thorvald Meyers gate vil gi bedre fremkommelighet for syklende på vei opp gaten og øke trafikksikkerheten for syklende i begge retninger. Gaten er smal, og det har flere ganger blitt observert farlige situasjoner hvor biler legger seg ut i motgående sykkelfeltet når de passerer syklende på vei opp gaten.  

Sykkelfeltet er del av den trinnvise utviklingen av sykkelveinettet i Oslo. Tilrettelegging på denne strekningen vil skape bedre sykkelforbindelser fra Grünerløkka og oppover mot Torshov og Storo.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post
postmottak@bym.oslo.kommune.no