Slik bygger vi Oslo

Thorvald Meyers gate blir ny

Nattarbeider 4.–7. august og 1.–11. september.

I forbindelse med påkobling av trikkens kjøreledning blir det nattarbeid i to perioder fremover: 4.–7.august og 1.–11. september.

Hva skjer når?

  • Våren 2017 ble reguleringsplan for Thorvald Meyers gate lagt ut på høring.
  • 14. juni 2018 vedtok bystyret reguleringplanen.
  • 11. desember 2018 ble kontrakt signert med entreprenør.
  • Full byggestart var 25. februar 2019. 
  • Hele gaten skal være ferdigstilt innen 2020.

Arbeidet i Thorvald Meyers gate er delt inn i tre faser, som igjen er delt inn i underfaser. Hver fase tar fra seks til åtte måneder.

  • Fase 1 (midtre del): Fra februar 2019 til sen høst 2019
  • Fase 2 (nedre del): Fra høsten 2019 til vår 2020.
  • Fase 3 (øvre del): Fra våren 2020 til høst 2020.

Se detaljert kart over de tre fasene.

Vær oppmerksom på det kan bli endringer i tidspunkter og planer. Vi varsler om større endringer så snart de er klare.

Slik berøres du av anleggsarbeidet

Ordinær arbeidstid er mandag til fredag 06:45–19:15, og lørdag 06:45–18:15. I perioder hvor det er nattarbeid annonseres dette på forhånd. Du kan lese mer detaljert om fasene, hvordan du berøres og hva som skjer nå på siden med naboinformasjon.

Naboinformasjon: Slik berøres du

Du kan også melde deg på nyhetsbrevet vårt.

Trikk, trafikk og fremkommelighet

Du finner også alltid oppdatert informasjon om den aktuelle trafikksituasjonen på siden med naboinformasjon.

Trikk

I fase 1 og 2 går trikken på ett spor. Det blir ikke trikkestopp på strekningen hvor anleggsarbeidet pågår. Når anleggsarbeidet pågår i fase 1, midtre del, er ikke stoppet ved Olaf Ryes plass i drift, men det åpner igjen når denne delen er ferdig. I fase 2 er Schous plass stengt i anleggsperioden. I fase 3 blir trikken erstattet med buss i Toftes gate.

Trafikk og fremkommelighet

Anleggsområdet vil være helt stengt for biltrafikk i perioder. I tillegg kan parkeringsplasser i gatene rundt fjernes, og enkelte gater gjøres om fra enveis- til toveistrafikk. Alle endringer varsles med skilting i forkant og underveis.

Sikkerheten er alltid førsteprioritet, og vi har et godt samarbeid med nødetatene, slik at uttrykningskjøretøy alltid skal kunne komme fram.

Hvordan skal Thorvald Meyers gate bli?

Trikk og fotgjengere skal prioriteres. Både gata, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes. Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold (særlig østsiden). Gjennomkjøring for bil og parkering fjernes slik at det blir god fremkommelighet for trikk og fotgjengere.

Thorvald Meyers gate hadde et stort vedlikeholdsetterslep og et uoversiktlig trafikkbilde med uheldige løsninger for trikk, fotgjengere, syklister, biler, varelevering og handel. Det oppsto ofte konflikter mellom ulike brukergrupper, særlig på grunn av feilparkering i trikketraséen og de smale fortauene som gjorde at det blir lite plass.

Næringsdrivende

Vi har hatt en rekke møter med næringsdrivende og gårdeiere i Thorvald Meyers gate. 

Når vi graver inntil en butikkfasade, og det fører til høye gjerder ved fasaden, setter vi opp A2-rammer på gjerdene. Her kan næringsdrivende synliggjøre butikken. I tillegg setter vi opp duker på anleggsgjerdene, som opplyser om at de aktuelle butikkene er åpne. Butikkene kan ikke sette opp skilt utover dette.

Kontakt oss

Bymiljøetatens kundesenter

Hvorfor Thorvald Meyers gate oppgraderes, fremdriftsplanen, Bymiljøetaten som byggherre og beboerparkering (Åpent 08:00-15:30)

Telefon
23 48 20 30

E-post

Nabokontakt: Marit Lofthus

Arbeid og sikkerhet, tilrettelegging og praktiske løsninger for varelevering, flyttelass, eller adkomst.

E-post