Bygdøy - sykkeloppgradering

Fakta om sykkeloppgraderingen

 • Reguleringsplan ble vedtatt i 2010
 • Planarbeid startet i 2013
 • I mars 2017 fikk Bymiljøetaten i bestilling av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel å vurdere en ny helhetlig sykkelløsning innenfor eller utenfor gjeldende reguleringsplan som vektlegger kulturminnevern og biologisk mangfold
 • Bymiljøetaten fikk også i bestilling å vurdere midlertidige tiltak for å bedre forholdene for sykkel

Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Museumsveien skal oppgraderes og få sykkelvei.

Hva skal vi gjøre?

Det skal legges bedre til rette for sykkel på Bygdøy. 

I mars 2017 fikk Bymiljøetaten i bestilling av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel å vurdere en ny helhetlig sykkelløsning, som vektlegger kulturminnevern og biologisk mangfold, innenfor eller utenfor gjeldende reguleringsplan. I påvente av denne er det også bestilt en pakke med strakstiltak for å bedre trafikksikkerheten og sykkelforholdene.

Følgende strakstiltak er gjennomført

 1. Hastighetsdempende tiltak i Dronning Blancas vei. Fartsgrensen er satt ned fra 60 km/t til 50 km/t
 2. Opphøyde gangfelt i Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Strømsborgveien
 3. Forbedret veivisning for syklende og gående som synliggjør alternative ruter er plassert ut våren 2019
 4. Bedre belysning

Hvor kommer oppgraderingen?

Prosjektet gjelder Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Museumsveien på strekningen mellom Bygdøylokket og Dronninghavnveien ved Norsk Folkemuseum. Strekningen er omtrent 1,6 km. 

Hva slags oppgradering blir det?

Det skal lages en helhetlig løsning for sykkel på Bygdøy som vektlegger kulturminnevern og biologisk mangfold. Løsning er ikke bestemt.

Hvorfor skal veien oppgraderes?

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport, og øke andelen syklister. Å bygge en trygg og god sykkelløsning som passer alle typer syklister står sentralt i prosjektet.

Til tross for at det finnes et flott turveisystem på Bygdøy, er det behov for bedre tilrettelegging både for syklister og fotgjengere langs den aktuelle strekningen. 

Strekningen har i dag mangelfull eller ingen tilrettelegging for syklister og fotgjengere. Til tross for dette viser tellinger at mange syklister og fotgjengere velger denne traseen i dag. Det er derfor behov for tiltak både for å øke trafikksikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten for både gående og syklende. Prosjektet skal legge til rette for at området blir attraktivt både for arbeids- og fritidsreiser på sykkel og til fots.

Oppgraderingen inngår i planen for sykkelveinettet i Oslo. Ifølge planen skal sykkelveien fortsette videre sørover i Langviksveien. Langviksveien inngår i planområdet for Statsbygg sin reguleringsplan for nytt Vikingtidsmuseum.  

Resultat fra trafikktellinger

Trafikktellinger ble gjennomført på den aktuelle strekningen tidlig sommeren 2016. 

 • I dag velger folk å sykle både i kjørebanen og på fortauet. De som sykler på fortauet sykler både på venstre og høyre side.
 • Høyeste målte sykkeltrafikk var 1635 syklister i døgnet i Dronning Blancas vei. Gjennomsnittet samme sted var 788.
 • Høyeste antall gående i Dronning Blancas vei var 1017 i døgnet. Gjennomsnittet samme sted var 646.
 • Høyeste målte antall kjøretøy var 12 100 i døgnet. Gjennomsnittet samme sted var 9500.

Når blir det ferdig?

Frem til høsten 2016 jobbet Bymiljøetatens ut fra vedtatt reguleringsplan fra 2010, hvor planen var å bygge en sykkelvei med fortau på strekningen, og samtidig plante ny treallé og legge nye vannrør. 

Planlagt  byggestart var sommeren 2016. Denne ble utsatt på grunn av en klagesak på Riksantikvarens dispensasjonsvedtak for felling av allétrær.

I mars 2017 fikk Bymiljøetaten i bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel å vurdere en ny, helhetlig løsning innenfor eller utenfor gjeldende reguleringsplan, som vektlegger kulturminnevern og biologisk mangfold. I påvente av den fullstendige løsningen er det gjennomført strakstiltak.

Videre fremdrift for etablering av permanent løsning avhenger av hvilken løsning som velges. 

 

Kontakt oss

Telefon
2180 2180

E-post