Slik bygger vi Oslo

Sykkeloppgradering i Risalleen og Slemdalsveien

I Slemdalsveien skal det bygges sykkelvei og fortau.

Hva planlegger vi å gjøre?

I Slemdalsveien og Risalleen planlegges det en tre meter bred sykkelvei og et to meter bredt fortau. 

Over Ring 3 legges sykkelveien og fortauet over den eksisterende gangbroen øst for kjørebroen. Sykkelveien forbindes dermed med tilsvarende sykkelvei langs Ring 3.

Hva skjer når?

Bymiljøetaten arbeider med å ferdigstille reguleringsplanene. Når dette er ferdig utarbeidet, blir planene oversendt til Plan- og bygningsetaten. 

Veibredden må utvides, og prosjektet krever derfor noe grunnerverv.

Når reguleringsplanen er vedtatt og avtalene om kjøp av grunn er på plass, kan byggingen starte. Dette skjer sannsynligvis i 2023.

Hvor kommer ny sykkelvei?

Strekningen går fra Ring 3 via Slemdalsveien og Risalleen til Gulleråsveien. Strekningen er cirka 1,5 kilometer. 

Hvorfor gjør vi dette?

En overordnet målsetting i Oslo er å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.

Prosjektet legger til rette for økt sykkel- og gangtrafikk internt i området mellom Ring 3 og Slemdal, samt god tilknytning til arbeidsplasser både på Rikshospitalet, Forskningsparken og videre nedover mot Blindern T-banestasjon og Oslo sentrum. 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post