Oppgradering av Langbølgen

Bymiljøetaten skal gjøre det tryggere og mer attraktivt å gå og sykle i Langbølgen på Lambertseter.

Hva skal vi gjøre?

I Langbølgen skal det bygges 1,5 meter brede sykkelfelt. Strekningen mellom Lambertseterveien og Mikrobølgen får tosidig sykkelfelt. Fra Mikrobølgen til omtrent Langbølgen 46 blir det ensidig sykkelfelt retning nord.

Strekningen Lambertseterveien - Mikrobølgen

Tiltaket innebærer at veien må utvides, og hele veiens bredde, inkludert fortau, blir dermed oppgradert med ny asfalt. Gatebelysningen byttes ut og bussholdeplassene oppgraderes. For å gjøre det enklere å krysse veien skal det bygges opphøyde gangfelt ved Skiferveien, Hellinga og Mikrobølgen. Flere eiendommer langs denne strekningen vil bli berørt i anleggsperioden. Arealene istandsettes i henhold til avtalene som er inngått med grunneier.
 

Strekningen Mikrobølgen - Langbølgen 46

På denne strekningen vil det etableres ensidig sykkelfelt i retning nord. Sykkelfeltet etablerers innenfor eksisterende veiareal, og gateparkering på strekningen vil bli fjernet.

Bussholdeplassene Langbølgen vil også bli oppgradert. Holdeplassen retning nord blir etablert med sykkelfelt bak holdeplass i henhold til Oslostandarden (Oslostandarden for sykkeltilrettelegging (PDF52,1MB). Holdeplassen i retning sør blir flyttet litt lenger nord og etableres som kantstopp i stedet for busslomme. Eksisterende busslommer blir gjort om til HC‑parkering. Gangfeltet sør for bussholdeplassene vil bli opphøyd.

Strekningen Langbølgen 46 - Nordstrandveien

 

Mellom Langbølgen 46 og Nordstrandveien er det ikke tilstrekkelig veibredde til å etablere tilbud for syklister.

 

 • Parkering
  Gateparkering i Langbølgen fjernes. 

 • Trær
  Det er nødvendig å felle noen trær for å kunne etablere sykkelfelt. Det har vært tett dialog med grunneiere der vegetasjonen påvirkes, og trærne som felles erstattes med nye og/eller busker. 

  Det felles 22 trær. Det plantes 27 trær og noen busker.

  Det er mulig at det må felles opp til fem på et senere tidspunkt i prosjektet, men det er til vurdering. Bymiljøetaten har en felles interesse med beboerne om å bevare så mange trær som mulig. Arborister vurderer hvilke trær det er mulig å bevare og hvilke det vil være hensiktsmessig å erstatte med nye trær.

Hvor skjer det?

Prosjektet strekker seg mellom Lambertseterveien og Nordstrandveien, en strekning på om lag 1,5 kilometer.

  Hvorfor gjør vi dette?

  Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

  Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Både busser, fotgjengere og syklister vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket.

  Langbølgen inngår i det planlagte sykkelveinettet, og strekningen er en del av en sammenhengende sykkeltrasé mellom Karlsrud, Sæter og Skullerud.

  Hva skjer når?

  I uke 12 2022 meldte entreprenøren i prosjektet oppbud til tingretten.

  Som en konsekvens av entreprenørens oppbudsmelding ble kontrakten hevet.

  Kontrakt med ny entreprenør ble inngått i juni og arbeidene starter opp igjen i uke 24. Planlagt ferdigstilling av prosjektet er høsten 2022.

  Hvem er ansvarlig?

  Bymiljøetaten er byggherre.