Langbølgen - sykkeloppgradering

Nattarbeid 24.01.- 28.01.

Det skal masseutskiftes veibanen i krysset Glimmerveien X Langbølgen. Det arbeides ikke fra 23.00-01.00. Dette er ikke mulig å gjøre på dagtid, da trafikken ikke kan opprettholdes samtidig som arbeidene gjennomføres. Det blir stengt for kjøring i Glimmerveien mellom Mellombølgen og Langbølgen. Nattbussen kan passere.

Bymiljøetaten skal gjøre det tryggere og mer attraktivt å gå og sykle i Langbølgen på Lambertseter,

Hva skal vi gjøre?

I Langbølgen skal det bygges 1,5 meter brede sykkelfelt. Strekningen mellom Lambertseterveien og Mikrobølgen får tosidig sykkelfelt. Fra Mikrobølgen til omtrent Langbølgen 46 blir det ensidig sykkelfelt retning nord.

Strekningen Lambertseterveien - Mikrobølgen

Tiltaket innebærer at veien må utvides, og hele veiens bredde, inkludert fortau, blir dermed oppgradert med ny asfalt. Gatebelysningen byttes ut og bussholdeplassene oppgraderes. For å gjøre det enklere å krysse veien skal det bygges opphøyde gangfelt ved Skiferveien, Hellinga og Mikrobølgen. Flere eiendommer langs denne strekningen vil bli berørt i anleggsperioden. Arealene istandsettes i henhold til avtalene som er inngått med grunneier.
 

Strekningen Mikrobølgen - Langbølgen 46

På denne strekningen vil det etableres ensidig sykkelfelt i retning nord. Sykkelfeltet etablerers innenfor eksisterende veiareal, og gateparkering på strekningen vil bli fjernet.

Bussholdeplassene Langbølgen vil også bli oppgradert. Holdeplassen retning nord blir etablert med sykkelfelt bak holdeplass i henhold til Oslostandarden (Oslostandarden for sykkeltilrettelegging (PDF52,1MB). Holdeplassen i retning sør blir flyttet litt lenger nord og etableres som kantstopp i stedet for busslomme. Eksisterende busslommer blir gjort om til HC‑parkering. Gangfeltet sør for bussholdeplassene vil bli opphøyd.

Strekningen Langbølgen 46 - Nordstrandveien

 

Mellom Langbølgen 46 og Nordstrandveien er det ikke tilstrekkelig veibredde til å etablere tilbud for syklister.

 

 • Parkering
  Gateparkering i Langbølgen fjernes. 

 • Trær
  Det er nødvendig å felle noen trær for å kunne etablere sykkelfelt. Det har vært tett dialog med grunneiere der vegetasjonen påvirkes, og trærne som felles erstattes med nye og/eller busker. 

  Det felles 22 trær. Det plantes 27 trær og noen busker.

  Det er mulig at det må felles opp til fem på et senere tidspunkt i prosjektet, men det er til vurdering. Bymiljøetaten har en felles interesse med beboerne om å bevare så mange trær som mulig. Arborister vurderer hvilke trær det er mulig å bevare og hvilke det vil være hensiktsmessig å erstatte med nye trær.

Hvor skjer det?

Prosjektet strekker seg mellom Lambertseterveien og Nordstrandveien, en strekning på om lag 1,5 kilometer.

  Hvorfor gjør vi dette?

  Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

  Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Både busser, fotgjengere og syklister vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket.

  Langbølgen inngår i det planlagte sykkelveinettet, og strekningen er en del av en sammenhengende sykkeltrasé mellom Karlsrud, Sæter og Skullerud.

  Hvem er ansvarlig?

  Bymiljøetaten er byggherre.

  Hva skjer når?

  Det antas at prosjektet er ferdig i sin helhet juni 2022. 

   

  Kontaktperson

  Bymiljøetaten

  Kommunikasjon

  Line Thams Reiersen

  Telefon
  2180 2180

  E-post