Slik bygger vi Oslo

Sykkeloppgradering av Langbølgen

I Langbølgen på Lambertseter skal det bygges sykkelfelt.

Hva skal vi gjøre?

I Langbølgen skal det bygges 1,5 meter brede sykkelfelt. Strekningen mellom Lambertseterveien og Mikrobølgen får tosidig sykkelfelt. Fra Mikrobølgen til omtrent ved Langbølgen 46 blir det ensidig sykkelfelt retning nord.

Strekningen Lambertseterveien - Mikrobølgen

Tiltaket innebærer at veien må utvides, og hele veiens bredde, inkludert fortau, blir dermed oppgradert med ny asfalt. Gatebelysningen byttes ut og bussholdeplassene oppgraderes. For å gjøre det enklere å kyrsse veien, skal det bygges opphøyde gangfelt ved skiferveien, Hellinga og Mikrobølgen. Flere eiendommer langs denne strekningen vil bli berørt i anleggsperioden. Arealene istandsettes i henhold til avtalene som er inngått med grunneier.

Strekningen Mikrobølgen - Langbølgen 46

På denne strekningen vil det etableres ensidig sykkelfelt i retning nord. Sykkelfeltet etablerers innenfor eksisterende veiareal, og gateparkering på strekningen vil bli fjernet. Bussholdeplassene Langbølgen vil også bli oppgradert. Holdeplassen retning nord blir etablert med sykkelfelt bak holdeplass i henhold til Oslostandarden. Holdeplassen i retning sør blir flyttet litt lenger nord og etableres som kantstopp i stedet for busslomme. Eksisterende busslommer blir gjort om til HC‑parkering. Gangfeltet sør for bussholdeplassene  vil bli opphøyd.

Strekningen Langbølgen 46 - Nordstrandveien

Mellom Langbølgen 46 og Nordstrandveien er det ikke tilstrekkelig veibredde til å etablere tilbud til syklister.

Rundkjøring Langbølgen – Nordstrandveien

Rundkjøring i krysset Langbølgen – Nordstrandveien ferdigstilles sommeren 2020. alle sider i krysset har opphøyde gangfelt.

Hvor skjer det?

Prosjektet strekker seg mellom Lambertseterveien og Nordstrandveien, en strekning på om lag 1,5 kilometer.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Både busser, fotgjengere og syklister vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket.

Langbølgen inngår i det planlagte sykkelveinettet, og strekningen er en del av en sammenhengende sykkeltrasé mellom Karlsrud, Sæter og Skullerud.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er byggherre.

Hva skjer når?

Byggestart for sykkelfelt i Langbølgen er planlagt vinteren 2020-2021. Det antas at sykkelanlegget står ferdig i løpet av 2021, men det kan bli noen restarbeider våren 2022.

 

Kontaktperson

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Åse Rasmussen

Telefon
21 80 21 80

E-post

Byggeleder

Flemming Jacobsen

Telefon
21 80 21 80

E-post