Langbølgen - sykkeloppgradering

I Langbølgen på Lambertseter skal det bygges sykkelfelt.

Hva skal vi gjøre?

I Langbølgen skal det bygges 1,5 meter brede sykkelfelt. Strekningen mellom Lambertseterveien og Mikrobølgen får tosidig sykkelfelt. Fra Mikrobølgen til omtrent Langbølgen 46 blir det ensidig sykkelfelt retning nord.

Strekningen Lambertseterveien - Mikrobølgen

Tiltaket innebærer at veien må utvides, og hele veiens bredde, inkludert fortau, blir dermed oppgradert med ny asfalt. Gatebelysningen byttes ut og bussholdeplassene oppgraderes. For å gjøre det enklere å krysse veien skal det bygges opphøyde gangfelt ved Skiferveien, Hellinga og Mikrobølgen. Flere eiendommer langs denne strekningen vil bli berørt i anleggsperioden. Arealene istandsettes i henhold til avtalene som er inngått med grunneier.

 • Stenging av veien
  Strekket mellom Lambertseterveien og Skiferveien stenges for gjennomkjøring fra 15. februar. Vi forstår at dette kan være en ulempe for noen, men dette er den beste løsningen for at bussen kan opprettholde sin trasé og dermed unngå forsinkelser i kollektivtrafikken. Det er planlagt å arbeide på denne strekningen i omtrent tre måneder, men behovet for å holde veien stengt vil vurderes fortløpende.

 

Strekningen Mikrobølgen - Langbølgen 46

På denne strekningen vil det etableres ensidig sykkelfelt i retning nord. Sykkelfeltet etablerers innenfor eksisterende veiareal, og gateparkering på strekningen vil bli fjernet. Bussholdeplassene Langbølgen vil også bli oppgradert. Holdeplassen retning nord blir etablert med sykkelfelt bak holdeplass i henhold til Oslostandarden (Oslostandarden for sykkeltilrettelegging (PDF52,1MB). Holdeplassen i retning sør blir flyttet litt lenger nord og etableres som kantstopp i stedet for busslomme. Eksisterende busslommer blir gjort om til HC‑parkering. Gangfeltet sør for bussholdeplassene vil bli opphøyd.

Strekningen Langbølgen 46 - Nordstrandveien

Mellom Langbølgen 46 og Nordstrandveien er det ikke tilstrekkelig veibredde til å etablere tilbud for syklister.

 

 • Trær
  Det er nødvendig å felle noen trær for å kunne etablere sykkelfelt. Det har vært tett dialog med grunneiere der vegetasjonen påvirkes, og trærne som felles erstattes med nye og/eller busker. Arbeidet med dette starter 1. mars.

  Det felles 22 trær. Det plantes 27 trær og noen busker.

  Det er mulig at det må felles opp til fem på et senere tidspunkt i prosjektet, men det er til vurdering. Bymiljøetaten har en felles interesse med beboerne om å bevare så mange trær som mulig. Arborister vurderer hvilke trær det er mulig å bevare og hvilke det vil være hensiktsmessig å erstatte med nye trær.

Hvor skjer det?

Prosjektet strekker seg mellom Lambertseterveien og Nordstrandveien, en strekning på om lag 1,5 kilometer.

  Hvorfor gjør vi dette?

  Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

  Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Både busser, fotgjengere og syklister vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket.

  Langbølgen inngår i det planlagte sykkelveinettet, og strekningen er en del av en sammenhengende sykkeltrasé mellom Karlsrud, Sæter og Skullerud.

  Hvem er ansvarlig?

  Bymiljøetaten er byggherre.

  Hva skjer når?

  Byggestart for sykkelfelt i Langbølgen er planlagt vinteren 2020-2021. Det antas at sykkelanlegget står ferdig i løpet av 2021, men det kan bli noen restarbeider våren 2022.

   

  Kontaktperson

  Bymiljøetaten

  Kommunikasjon

  Line Thams Reiersen

  Telefon
  2180 2180

  E-post