Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Sykkelforbindelse Grønland - Torggata - Skippergata

Oslo kommune arbeider med å finne forbindelser for sykling i sentrum.

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune planlegger å etablere en sykkeltrasé gjennom sentrum fra øst til vest. Det pågår et forprosjekt for å detaljere foreslåtte løsninger for syklister som binder sammen gatene Grønlandsleiret, Torggata og Skippergata. 

Hva skjer når?

Konseptvalgutredningen ble ferdig høsten 2018. Arbeidet med forprosjektet er i gang. Byggestart må avvente ferdigstillelse av oppgraderingen av Storgata.

Hvor kommer sykkelforbindelsene?

Det planlegges sykkelforbindelse mellom eksisterende tilrettelegging i Skippergata, Torggata og Grønlandsleiret. Dagens tilrettelegging er illustrert i kartet.

Hvorfor prioriterer vi dette?

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport og øke andelen syklister og reisende med kollektiv.

Både gående, syklende og reisende med trikken vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket. 

De aktuelle strekningene er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, og er en viktig brikke i en sykkelrute gjennom sentrum fra øst til vest.

Kontaktperson

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Sara Strid

Telefon
21 80 21 80

E-post