Slik bygger vi Oslo

Sykkelforbindelse Grønland - Torggata - Skippergata

Oslo kommune arbeider med å finne forbindelser for sykling i sentrum.

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune planlegger å etablere en sykkeltrasé som binder sammen eksisterende tilrettelegging i Torggata, Skippergata og Grønland. 

Hva skjer når?

Konseptvalgutredningen ble ferdig høsten 2018. Forprosjektet er planlagt ferdigstilt høsten 2020. Byggestart må avvente ferdigstillelse av oppgraderingen av Storgata. 

Hvor kommer sykkelforbindelsene?

Det planlegges sykkelforbindelse mellom eksisterende tilrettelegging i Skippergata, Torggata og Grønlandsleiret. Dagens tilrettelegging er illustrert i kartet.

Hvorfor prioriterer vi dette?

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport og øke andelen syklister og reisende med kollektiv.

Både gående, syklende og reisende med trikken vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket. 

De aktuelle strekningene er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, og er en viktig brikke i en sykkelrute gjennom sentrum fra øst til vest.

Kontaktperson

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Sara Strid

Telefon
21 80 21 80

E-post