Oppgradering av Tåsenveien

Det skal etableres fortau og sykkelfelt på begge sider av veien, som vil bedre fremkommeligheten for fotgjengere, syklister og bilister.

Hva skal vi gjøre?

Området går fra rundkjøringen i Uelands gate X Stavangergata i syd, gjennom Tåsenveien og Nordbergveien frem til Darre Jenssens plass i nord.

I tillegg til å forbedre trafikksikkerheten på gatestrekket gjennom å etableres sykkelfelt og fortau, skal det plantes trær og etableres grøntområder.

I korte trekk, er det følgende som er planlagt for å gjennomføre:

 • Masseutskifting i hele kjørebanen. Veien blir 6,5 meter bred.
 • Etablering av fortau lang hele strekket, på begge sider av veien.
 • Etablering av 1,5 meter bredt sykkelfelt på begge sider av veien, hele strekningen. Unntaket er fra Stavangergata, til Voldsløkka, der det blir det 2,2 meter bredt, opphøyd sykkelfelt på østsiden av veien, og 1,9 meter bredt på vestsiden.
 • Det skal plantes over 50 trær, deriblant åtte stykker i midtrabatten ved Voldsløkka.
 • Vekselvis regnbed og treallé på vestsiden, fra Voldsløkka ned mot rundkjøringen ved Stavangergata.
 • Ny overvannsledning legges på hele strekket.
 • Etableres fordrøyningsmagasin på Voldsløkka. Dette er et system for å håndtere overvann.
 • Kabler fjernes fra «luften» og legges under bakken.
 • Nytt belysningsanlegg på langs hele strekket
 • Etablering av fem opphøyde gangfelt.
 • Bussholdeplasser oppgraderes.

Informasjon om trær:

Det er planlagt for å plante 56 nye trær på strekningen, i tillegg til hekkeplanter og stauder.
Arborister er involvert i prosjektet, for å sikre at trærne som skal bevares ikke skades i anleggsperioden. Trærnes tilstand er dokumenter i en omfattende rapport.

Bymiljøetaten har fått tillatelse til å felle to store trær, for å kunne etablere fortau. Det gjelder et almetre i en privat hage og en ask langs Uelands gate, i nærheten av Spångbergveien.
Ellers skal det felles 19 mindre trær, som også omfatter stubber og røtter, som er nødvendig for å kunne etablere fortau.

Overvannshåndtering:

Tåsenveien er en flomvei, som betyr at det ved kraftig nedbør kan samle seg store mengder vann i gaten. For å bedre dette, gjøres det tiltak. Det skal legges ny overvannsledning på hele strekningen, og etableres fordrøyningsmagasin i grøntområdet ved Voldsløkka. Overflatevann og veivann fra områdene nord for Tåsen allé samles opp, og ledes til fordrøyningsmagasinet. Sør for Tåsen allé er det planlagt flere regnbed.

Formålet med å ha et regnbed er å forsinke så mye vann som mulig, slik at minst mulig av overvannet havner i det kommunale ledningsnettet. Dette gjøres ved å lede vannet gjennom et langstrakt staudebed med flere nedsenkinger og terskler. Hver terskel er en overgang til et nytt høydenivå i regnbedet. Jo lenger regnbedet er, jo lengre tid bruker vannet på å renne gjennom. Det betyr også at plantene rekker å ta opp mer vann, og mer vann rekker å fordampe i lufta.

Det skal også etableres regnbed ved Voldsløkka. Det etableres et bredt felt med stauder og bunndekkere som egner seg i regnbed, som tilpasses til de eksisterende trærne. Dette vil også bryte opp gatebildet, og varieres etter årstid i blomstring og plantekarakterer. Med et stort felt med stauder, får det grønne stor kapasitet til å ta opp/fordrøye/lagre vannet. Det gir plass til å lede vannet på en lengre vei og vi sitter igjen med lite overvann tilslutt.

Hvor skjer det?

Området går fra rundkjøringen i Uelands gate X Stavangergata i syd, gjennom Tåsenveien og Nordbergveien frem til Darre Jenssens plass i nord.

Hva skjer når?

Med forbehold om endringer.

- Byggestart februar 2021
- Planlagt ferdigstillelse desember 2022

- Etappe 1 strekker seg fra Stavangergata forbi Voldsløkka. Rød asfalt legges våren 2022.
- Etappe 2 strekker seg fra krysset Tåsen allé / Biskop Heuchs vei / Tåsenveien og oppover til rett nedenfor Christophers vei.
- Etappe 3 er delt opp i flere mindre etapper, og strekker seg fra Christophers vei og opp til Tåsen senter.

Det skal etableres fjernvarme og legges overvannsledning, som krever at det graves en grøft langs hele traséen.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få holde deg oppdatert på utvklingen i prosjektet.

Trafikksituasjon:

I uke 12 ble det satt opp skilt som viser gjennomkjøring forbudt, fra Stavangergata til Tåsen senter og fra Tåsen senter til Stavangergata. Bakgrunnen for dette er arbeidene har skapt trafikale utfordringer for kollektivreisende. Beboere i området og buss i rute vil fremdeles kunne benytte veien. Det er anbefalt omkjøring i Maridalsveien. Skiltingen er planlagt slik frem til september.

For å avhjelpe situasjonen for kollektivtrafikken ytterligere vil det i rushtiden bli manuell dirigering av trafikken under t-banebroen der det er enveiskjørt. Dette vil vi gjøre frem til den øverste delen av veien er ferdig asfaltert og lysreguleringen fjernet, etter planen ila. uke 21.

Det tilrettelegges for fotgjengere på hele strekket, gjennom hele anleggsperioden. Gangtraséen vil variere noe, avhengig av hvor det arbeides. Det gjerdes og settes opp skilt, slik at fotgjengere får en oversiktlig rute.

Hvorfor skal vi bygge sykkelfelt?

Vi har et ønske om å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.

Strekningen har i dag lite eller ingen tilrettelegging for syklister, og det er kun fortau på den ene siden. Ved å gjøre dette vil både gående, syklende og kollektivreisende få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon

Lenker