Tåsenveien - sykkelfelt og fortau

Hva skjer når?
 

- Byggestart februar 2021
- Planlagt ferdigstillelse desember 2022
- Etappe 1 strekker seg fra rundkjøringen ved Stavangergata, forbi Voldsløkka. Denne delen er planlagt ferdig over sommeren. Arbeidene videre oppover Tåsenveien skal etter planen starte i august. 

Trafikksituasjon: 
Gjennomkjøring opprettholdes, men i perioder kan det bli lysregulering. Større områder gjerdes inn, som påvirker trafikkflyten.

Det tilrettelegges for fotgjengere på hele strekket, gjennom hele anleggsperioden. Gangtraséen vil variere noe, avhengig av hvor det arbeides. Det gjerdes og settes opp skilt, slik at fotgjengere får en oversiktlig rute.  

Det skal etableres fjernvarme og legges overvannsledning, som krever at det graves en grøft langs hele traséen. I nedre del av veien vil arbeidene i størst mulig grad fullføres i ett område, før arbeidene flyttes over på andre siden av veien.

-  Etappe 2 strekker seg fra krysset Tåsen allé / Biskop Heuchs vei / Tåsenveien og oppover til rett nedenfor Christophers vei. Arbeidet oppover Tåsenveien starter etter planen i begynnelsen av august, og vil ta omkring ett år. 

Med forbehold om endringer.  

Hva skal vi gjøre?


Området går fra rundkjøringen i Uelands gate X Stavangergata i syd, gjennom Tåsenveien og Nordbergveien frem til Darre Jenssens plass i nord.

I tillegg til å forbedre trafikksikkerheten på gatestrekket gjennom å etableres sykkelfelt og fortau, skal det plantes trær og etableres grøntområder.

I korte trekk, er det følgende som er planlagt for å gjennomføre:

 • Masseutskifting i hele kjørebanen. Veien blir 6,5 meter bred.
 • Etablering av fortau lang hele strekket, på begge sider av veien.
 • Etablering av 1,5 meter bredt sykkelfelt på begge sider av veien, hele strekningen. Unntaket er fra Stavangergata, til Voldsløkka, der det blir det 2,2 meter bredt, opphøyd sykkelfelt på østsiden av veien, og 1,9 meter bredt på vestsiden.
 • Det skal plantes over 50 trær, deriblant åtte stykker i midtrabatten ved Voldsløkka.
 • Vekselvis regnbed og treallé på vestsiden, fra Voldsløkka ned mot rundkjøringen ved Stavangergata.
 • Ny overvannsledning legges på hele strekket.
 • Etableres fordrøyningsmagasin på Voldsløkka. Dette er et system for å håndtere overvann.
 • Kabler fjernes fra «luften» og legges under bakken.
 • Nytt belysningsanlegg på langs hele strekket
 • Etablering av fem opphøyde gangfelt.
 • Bussholdeplasser oppgraderes.

Informasjon om trær: 

Det er planlagt for å plante 56 nye trær på strekningen, i tillegg til hekkeplanter og stauder. 
Arborister er involvert i prosjektet, for å sikre at trærne som skal bevares ikke skades i anleggsperioden. Trærnes tilstand er dokumenter i en omfattende rapport.

Bymiljøetaten har fått tillatelse til å felle to store trær, for å kunne etablere fortau. Det gjelder et almetre i en privat hage og en ask langs Uelands gate, i nærheten av Spångbergveien.
Ellers skal det felles 19 mindre trær, som også omfatter stubber og røtter, som er nødvendig for å kunne etablere fortau.

Hvorfor skal vi bygge sykkelfelt?

Vi har et ønske om  å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.

Strekningen har i dag lite eller ingen tilrettelegging for syklister, og det er kun fortau på den ene siden. Ved å gjøre dette vil både gående, syklende og kollektivreisende få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få holde deg oppdatert med utviklingen i prosjektet.

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon
2180 2180

E-post