Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i General Birchs gate

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten planlegger å etablere tosidig sykkelfelt i hele General Birchs gate. Foralget innbærer også oppstramming av krysset mot Geitmyrsveien/Armauer Hansens gate. 

I tillegg vurderes det fartsreduserende tiltak og oppgradering av gatebelysningen.

Hva skjer når? 

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltakene høsten 2019.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.
Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister. Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående.
General Birchs gate er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo og strekningen inngår i én av åtte høyt prioriterte sykkeltraseer gjennom byen. Tiltaket er en viktig brikke i en sammenhengende sykkelrute mellom Nydalen og St. Olavs plass. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post