Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i General Birchs gate

Onsdag 11. november startet arbeidene med å lage sykkelvei på begge sider i General Birchs gate. Andre nødvendige oppgraderinger vil også ivaretas.

Hva skal vi gjøre?

Det er planlagt å gjennomføre følgende arbeider: 

  • Lage tosidig sykkelfelt i hele General Birchs gate
  • Gjøre tilpasninger i krysset mot Geitmyrsveien/Armauer Hansens gate
  • Opprette vareleveringslomme øverst i gaten på høyresiden mot Geitmyrsveien 
  • Flytte nåværende HC-parkering mot Geitmyrsveien over til venstresiden 
  • Oppgradere fartsreduserende tiltak som fartshumper i veien 
  • Oppgradere gatebelysningen

Merk at det kan komme enkelte tilpasninger ved behov. Det er foreløpig ikke planlagt støyende arbeider som det må søkes og varsles om.

Hva skjer når? 

Oppstart av arbeidene var onsdag 11. november. Det første vi gjør er å inngjerde arbeidsområdet. Dette gjør vi for både din og arbeidernes sikkerhet. Vi setter også opp midlertidig skilting parkering forbudt der det blir behov. 

Arbeidene er estimert ferdig innen våren 2021.  

Vi beklager ulempene arbeidene medfører for deg og takker for tålmodigheten. 

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister. Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående.

General Birchs gate er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo og strekningen inngår i én av åtte høyt prioriterte sykkeltraseer gjennom byen. Tiltaket er en viktig brikke i en sammenhengende sykkelrute mellom Nydalen og St. Olavs plass. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Konsekvenser

Beboerparkeringer må fjernes

Det er gjort endringer basert på innspill og høringsuttalelser, men alle ønsker kan dessverre ikke innfris. 

For å lage sykkelfelt på begge sider av veien må vi fjerne de nåværende 65 beboerparkeringene i General Birchs gate. Det er viktig for oss legge til rette et best mulig tilbud til de som har ekstra behov. Vi beholder derfor de to HC-parkeringene, men flytter de over til andre siden for å få best mulig flyt i trafikken. 

Varelevering

Det lages en vareleveringssone øverst i gaten på høyresiden mot Geitmyrsveien for bedrifter som har behov for et område til av- og pålessing. 

Ta kontakt med nabokontakt via e-post rjj@ovb.no om det skulle det være behov for tilrettelegging for varelevering under arbeidene.  

Kontakt oss

Bymiljøetatens kundesenter

Spørsmål som hvorfor vi lager tosidig sykkelvei, fremdrift og Bymiljøetaten som byggherre:
•    telefon: 23 48 20 30
•    e-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
•    åpningstid: 08:00-15:30

Nabokontakt 

Spørsmål som arbeid og sikkerhet, tilrettelegging og praktisk løsninger for varelevering eller adkomst: 
Entreprenør Østlandske Vei og Betong AS
•    telefon: 952 70 906
•    e-post: rjj@ovb.no.no