Slik bygger vi Oslo

Sykkel- og kollektivoppgradering på Ring 2

Sykkeloppgradering på Ring 2

 • Tiltak for å bedre sykkelforholdene på Ring 2
 • Også busstraséen oppgraderes
 • Oppgradering skjer i løpet av 2017

Vi planlegger en rekke tiltak for å bedre sykkelforholdene på Ring 2.

Hva skal vi gjøre?

 • Anlegge sykkelfelt der det er mulig
 • Knytte sammen sykkeltraséer på tvers av Ring 2
 • Legge til rette for stor venstresving i kryss med ventefelt for syklister
 • Føre sykkelfelt på baksiden av bussholdeplasser
 • Etablere kollektivfelt på deler av strekningen
 • Lage kantstopp for buss

Tiltakene er midlertidige i påvente av en fullstendig ombygging av Ring 2 for å legge til rette for trikk og lage et permanent anlegg for sykkel. 

I samarbeid med Vegdirektoratet har Bymiljøetaten satt i gang med et pilotprosjekt der man tester ut "Stor venstresving", et tiltak som skal gjøre det tryggere og enklere og sykle til venstre i store kryss.  

Stor venstresving for syklister

Hva skjer når?

Oppgraderingen startet i september 2017. Prosjektet skal etter planen stå ferdig sommeren 2019. 

Status:

 • Kollektivfelt østover fra Maridalsveien til Vogts gate ble merket opp 5. desember 2017
 • Sykkelfelt på Ring 2 mellom Maridalsveien og Vogts gate ble merket opp 5. desember 2017. Sykkelfeltene fikk rødt dekke sommeren 2018
 • Strekningen Blindernveien – Kierschows gate, og tiltak i tverrgater og kryss sto ferdig i september 2018
 • Arbeidene i Sognsveien ble ferdigstilt med rød asfalt sommeren 2018
 • Opphøyd sykkelfelt vestover langs Ullevål sykehus ferdigstilt sommeren 2018
 • 10 holdeplasser på strekningen er oppgradert, og ferdigstilt sommeren 2018
 • ​Arbeidene med Uelands gate og Colletts gate starter opp i mai 2018, og ble ferdigstilt i september 2018
 • 9 stoppestøtter for komfortabel venting på grønt lys satt opp september 2018
 • Oppstart etablering av sykkelfelt på strekningen Kierschows gate – Vogts gate starter november 2018 med ferdigstilling sommeren 2019
 • Holdeplass vestover ved Ark. Rivertz’ plass ferdigstilles sommeren 2019
 • Kryssene med Kierschows gate/Geitmyrsveien og Uelands gate ferdigstilles etter planen sommeren 2019

Arbeidene vil kunne føre til redusert fremkommelighet på Ring 2 og de kryssende veiene det arbeides i. 

Hvor oppgraderer vi?

Vi oppgraderer Ring 2 fra holdeplassen like vest for Blindernveien til den tosidige sykkelveien med fortau ved Lilleborg kirke, en strekning på 2,5 kilometer.

I vestgående retning, mellom Sognsveien og Ullevålsveien, er det dessverre ikke plass til tilrettelegging for sykkel. Syklister henvises derfor til kollektivfeltet eller fortauet på denne strekningen. 

I prosjektet inngår tiltak i følgende tverrgater:

 • Blindernveien: Sykkelfelt mellom Wilhelm Færdens og Ring 2
 • Ullevålsveien: Sykkelfeltene mellom Fagerborggata og Ring 2
 • Sognsveien v/holdeplass for buss retning sentrum: Tilrettelegging for sykkel bak holdeplass fram til Ring 2, fjellsikring og utvidelse av holdeplass og fortau, tilrettelegging for bysykkelstativ
 • Uelands gate: Sykkelfelt mellom Colletts gate og Ring 2
 • Colletts gate: Sykkelfelt (ensidig) fra Uelands gate opp til Ring 2
 • Maridalsveien: Tilrettelegging i selve krysset med Ring 2
 • Sandakerveien: Sykkelfelt (ensidig) fra Holsts gate opp til Ring 2

Hvorfor oppgraderer vi langs Ring 2?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene vi står over­for med hensyn til befolkningsvekst, trafikk- avvikling, luftkvalitet og arealbruk. Sykkelen er et raskt, fleksibelt og lite arealkrevende transportmiddel som gir store helse- og miljøgevinster.

Oslo bystyre vedtok i 2015 en ny sykkelstrategi med mål om at mange flere skal sykle. Det viktigste tiltaket i strategien er å gjøre Oslos gater tryggere og mer sykkelvennlige.

Ring 2 er en viktig forbindelse gjennom byen, som gir store deler av befolkningen tilgang til daglige reisemål. Strekningen mellom Blindernveien og Vogts gate mangler sykkeltilrettelegging. Flere tverrgående sykkeltraseer har manglet tilrettelegging inn mot og på tvers av Ring 2.

Strakstiltakene vil gi et mer sammenhengende tilbud for syklister i begge retninger, samtidig som tverrgående sykkeltraseer får bedre løsning inn mot og gjennom kryss. 

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post