Slik bygger vi Oslo

Strakstiltak for sykkel

Koronatiltak for sykkel

  • Smittevernsrestriksjonene letter, men vi bør fortsatt unngå kollektivtransport når vi kan
  • Oslo kommune gjennomfører tiltak i flere sentrumsgater sommeren 2020
  • Strakstiltakene skal øke fremkommeligheten og sikkerheten, og gjøre det enklere å velge sykkel
  • Gatene det gjelder er Bislettgata, Torggata, Lakkegata, Platousgate og St. Halvardsgate.

Sommeren 2020 tilrettelegger vi flere gater for sykkel og gange, for å gjøre det enklere å bevege seg rundt uten privatbil eller kollektivtransport.

Bislettgata

Bislettgata og Sofies gate er begge en del av en ettertraktet øst-vestforbindelse for syklister, men sykkeltilrettelegging forbi Bislett Stadion er fraværende. Det er toveis trafikk og god bredde på fortauene i begge gater.

Vi skal stenge Bislettgata i enden, ved krysset Sofies gate og sette opp «motorvogn forbudt»-skilt. I tillegg er det satt opp pullerter som hindrer gjennomkjøring. Gata vil bli også skiltet med blindveiskilt fra rundkjøringen ved Pilestredet.  

Veien kommer til å være åpen for de som har ærender/bor langs strekningen, skal til en næring eller til Bislett Stadion og for utrykningskjøretøy. 

Prosjektet evalueres fortløpende for å se om tiltaket har ønsket effekt.

Torggata

For å øke sikkerheten og sikre framkommeligheten prioriterer vi syklister i morgenrushet. Derfor begrenses tilgangen til varelevering om morgenen mellom 07:00 og 09:00 på hverdager i Torggata. 

I praksis betyr dette at vi skilter om gaten med et «all stans forbudt»-skilt med tidsbegrensning mellom 07:00-09:00.

Lakkegata

Lakkegata er en viktig gangtrasé mellom Grønland og Hausmanns gate. Mange går i kjørebanen fordi fortauene er smale, og det kun er fortau på en side. Det er begrenset biltrafikk i gata, og det meste er tilkomst til boliger og parkeringshus i Breigata.

Vi vil gi mer plass til gående ved å:

  • enveisregulere Lakkegata og Breigata mellom Grønland og Motzfeldts gate
  • utvide fortauene
  • stramme inn kryss.

Enveisregulering for biltrafikk sikrer fortsatt adkomst til boliger, næring og parkeringshus, men frigjør areal til fotgjengere og bidrar til å holde hastigheten nede.

Enveisreguleringen gjelder ikke for syklister, og vi skal anlegge et kort sykkelfelt inn til krysset ved Grønland. Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, og skal tilrettelegges for sykling i blandet trafikk.

Platous gate

Platous gate mellom Schweigaards gate. og Grønlandsleiret er en «missing link» mellom sentrum øst og Bjørvika. Sammen med de nyetablerte sykkeltiltakene i Åkebergveien og Strømsveien. Vi ønsker vi å legge til rette for en sammenhengende sykkelvei mellom byen og fjorden. Gaten har i dag trafikk i begge retninger, og variasjon mellom boliger og næringslokaler.

Platous gate blir enveiskjørt i nordgående retning fra Schweigaards gate mot Grønlandsleiret, og vi  etablerer motstrøms sykkelfelt med hvit oppmerking. 

Tellinger gjort i juni 2020 viser at det er flere syklende enn kjørende per time i Platous gate. 

St. Halvards gate

Vi utvider bredden på sykkelfeltet litt, og setter opp et gjerde mellom sykkelfelt og veibanen for bil for å øke sikkerheten.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post