Sognsveien og Klaus Torgårds vei – sykkeloppgradering

Bymiljøetaten skal gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle og gå i Sognsveien og Klaus Torgårds vei.

Hva skal vi gjøre?

Strekningen skal oppgraderes med røde sykkelfelt. I Klaus Torgårds vei økes bredden på sykkelfeltene. Gjennom svingen forbi Nordberg studentby i Sognsveien 102 økes bredden på kjørefeltene, slik at busser unngår å kjøre i sykkelfeltene. Vi gjør i tillegg mindre innstramminger i enkelte kryss og avkjørsler, og samtlige gangfelt og bussholdeplasser vil få taktile ledelinjer.  

Vi forkjørsregulerer Klaus Torgårds vei fra Torgny Segerstedts vei til Sognsveien og Sognsveien fra Klaus Torgårds vei til Carl Kjelsens vei. 

Når skjer dette?

Hoveddelen av arbeidene ble utført høsten 2021. Grunnet stopp i leveranse av rød asfalt i vintersesong, var det ikke mulig å få gjort ferdig alle arbeidene da.

Resterende deler av strekningen planlegges utført i uke 23-24 i 2022.

Forkjørsregulering i Klaus Torgårds vei og Sognsveien ble innført i november 2021.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Sognsveien og Klaus Torgårds vei ligger inne i plan for sykkelveinett i Oslo. Strekningen er en viktig lenke for å knytte studentboligene og boligområdene på Kringsjå, Nordberg og Sogn med studiesteder og arbeidsplasser på Blindern og i sentrum. Røde sykkelfelt gir bedre synlighet og dermed økt fremkommelighet og sikkerhet for syklister. Det er krav om røde sykkelfelt i den nye gatenormalen for Oslo kommune.

Innføring av forkjørsregulering vil gi bedre fremkommelighet for buss og tydeliggjøre vikepliktsforholdene. 

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post
postmottak@bym.oslo.kommune.no