Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Slemdalskrysset/Slemdalsveien

Dette er en konseptvalgutredning (KVU)

 • Offentlig utredning i en tidlig fase av byområdeutvikling
 • Gjennomføres for å velge et konsept, før selve prosjektet starter
 • Analyserer muligheter, strategier, krav og behov

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten skal utarbeide konseptvalgutredninger (KVU) for Slemdalskrysset og for Slemdalsveien mellom Slemdal og Frøen. Hensikten med utredningene er å koordinere pågående og fremtidige prosjekter i området – samt å legge overordnede føringer for fremtidig trafikkløsning og utvikling.

Arbeidet med konseptvalgutredning for Slemdalskrysset skal koordineres med Plan- og bygningsetatens pågående arbeid med områderegulering for Slemdal, der avklaringer om Slemdalskrysset er sentralt for utviklingen av området. Plan- og bygningsetaten har gjort en innledende mulighetsstudie for krysset, inkludert en trafikkanalyse.

Hva skjer når?

Konseptvalgutredningene gjennomføres parallelt med at Plan- og bygningsetaten utarbeider områdereguleringen for Slemdal i 2019/2020, men skal ferdigstilles før det gjøres et vedtak i reguleringssaken.

Hvorfor skal vi gjøre det?

Slemdalskrysset er en barriere for god byutvikling i området og dagens kryssløsning skaper mange trafikkfarlige situasjoner. Kryssing av planovergang i Slemdalsveien er uoversiktlig – spesielt for fotgjengere og syklister.  

Tiltak i Slemdalskrysset er tenkt å dekke følgende behov:

 • Redusere ulykkesrisiko og øke opplevd trygghet, hensynta trafikksikkerhet for skolebarn
 • Øke fremkommelighet og tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk gjennom krysset
 • Legge til rette for byutvikling og trygge og gode byrom i bydelen

Slemdalsveien har mangelfull tilrettelegging for fotgjengere og syklister på strekningen mellom Frøen og Slemdal. Strekningen inngår i fremtidig sykkelveinett i Plan for sykkelveinettet i Oslo, som ble vedtatt av Oslo bystyre 23. mai 2018.

  Hvem er ansvarlig?

  Bymiljøetaten er ansvarlig for de to utredningene. Konseptvalgutredning for Slemdalskrysset er på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel i Oslo kommune og utredningen Slemdalsveien er på eget initiativ fra etaten.

  Bymiljøetaten arbeider tett sammen med Plan- og bygningsetaten, Ruter og Sporveien for å sikre at konseptene som utarbeides i best mulig grad er tilpasset øvrige planer for Slemdal og Holmenkollbanen.

  Kontakt oss

  Bymiljøetaten

  Prosjektleder

  Ine Gjellebæk

  Mobilnummer
  976 66 685

  E-post

  Bymiljøetaten

  Assisterende prosjektleder

  Astrid Sollid

  Mobilnummer
  994 05 333

  E-post

  Bymiljøetaten

  Kommunikasjonsrådgiver

  Line Holand

  Mobilnummer
  911 22 947

  E-post