Skullerud – Enebakkveien: Ny vannledning

Hva skal vi gjøre?

Vann- og avløpsetaten (VAV) bygger en ny overføringsledning for drikkevann fra Skullerud vannbehandlingsanlegg til Søndre Nordstrand og Ski.

Hvorfor gjør vi det?

Prosjektet er en del av vårt kontinuerlige arbeid med å sikre deg som innbygger friskt vann i kranene hver eneste dag, i en stadig voksende hovedstad.

I tillegg til å styrke vannforsyningen til områdene rundt Søndre Nordstand og videre bygging der, muliggjør ledningen utbygging av nye boliger i området rundt Gjersrud-Stensrud.

Oslo kommune har en samarbeidsavtale med Ski kommune og vi knytter nå forsyningsnettene våre bedre sammen.
Ledningen går mellom Skullerud vannbehandlingsanlegg og Enebakkveien.

Hvordan gjør vi det?

Ledningen legges i tunell fremfor å grave og sprenge grøfter i dagen.
Tunellen og ledningen er litt over tre kilometer lang og det vil ta cirka tre år å bygge den. Prosjektet startet opp sommeren 2019 og ferdigstilles i løpet av 2022.
Tunellmassene vil tas ut i en egen adkomsttunell i Sørliveien, nedenfor Grønmo Gjenbruksstasjon. Der ligger også prosjektets hovedrigg. Plasseringen for uttak av masser i Sørliveien er valgt for å ha kortest mulig vei til E6 og samtidig være lengst mulig vekk fra tettere bebyggelse.

Status 19.5.2022

Sprengningsarbeidene i prosjektet er nå helt ferdig. Det etableres nå en rørledning i tunnelen. Grøftebunnen under rørene forberedes først, før seks meter lange segment legges i grøfta og kobles sammen.
Dette arbeidet foregår i tunnelen og skaper ingen støy eller forstyrrelser.

Samtidig foregår det arbeider på overflaten ved Skullerud vannrenseanlegg der det bygges en portal rundt tunnelåpningen. Det vil også foregå noe arbeid rundt kummer utover våren.

Sørliveien er fortsatt anleggets hovedriggområde og det er her rørene fraktes inn i tunnelen. Entreprenøren har også her startet å bygge permanent portal rundt tunnelåpningen.

I Enebakkveien vil det i neste steg støpes opp en større kum helt i enden av byggegropen før området tilbakefylles.

Retning sør (mot Enebakkveien)

Byggegropen som er etablert ved Enebakkveien skal gi plass for betongkulvert og kummer.
Sprengningsarbeidene er ferdig, men det vil tidvis kunne bli noen støyende arbeider, spesielt knyttet til boring eller pigging i fjell for fundamentering av kummer. Det vil også kunne føles rystelser fra gravemaskiner og lignende.

Busstoppet Maurtuveien vil bli flyttet tilbake når bygging er ferdig i 2022. Midlertidig gangvei og gangfelt vil også bli tilbakestilt, fartsgrense forbi anlegget da vil igjen bli 50 km/t.

Prosjektledelsen og beboere har vært bekymret for at bilister ikke overholder redusert fartsgrense. Vi har ikke fått gjennomslag for lysregulering eller midlertidig fartsdumper, men vi har fått satt opp lysmast ved midlertidig gangvei. Vi har også satt opp en fartsmåler og politiet har hatt fartskontroller ved behov.

Tider for støyende arbeider

Tider for når entreprenøren kan utføre støyende arbeider er etter retningslinjer fra bydelsoverlegen.

Retning sør (mot Enebakkveien)

• Sterkt støyende arbeider:
• mandag til fredag: 07:00-19:00
• lørdager: 09:00-17:00
• Pause for sterkt støyende arbeider, 1 time mellom 11:00-12:00 på dagtid.

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune, ved Vann- og avløpsetaten er ansvarlig for arbeidene

Naboinformasjon

Kontakt oss