Slik bygger vi Oslo

Skullerud – Enebakkveien: Ny vannledning

Hva skal vi gjøre?

Vann- og avløpsetaten (VAV) bygger en ny overføringsledning for drikkevann fra Skullerud vannbehandlingsanlegg til Søndre Nordstrand og Ski.

I tiden fremover vil vi gjøre så godt vi kan for å holde prosjektet i gang.  De tidene som er oppsatt forsprengningogstøyende arbeider, vilbestå. Vihar forståelse forat det kan oppleves ekstrabelastende i denne periodennårmange er hjemme på dagtid, menfor å trygge vannforsyningen, er detviktig at prosjektene går som planlagt.    

Hvorfor gjør vi det?

Prosjektet er en del av vårt kontinuerlige arbeid med å sikre deg som innbygger friskt vann i kranene, hver eneste dag og i en stadig voksende hovedstad.

I tillegg til å styrke vannforsyningen til områdene rundt Søndre Nordstand, og videre bygging der, muliggjør ledningen utbygging av nye boliger i området rundt Gjersrud-Stensrud.
 
Oslo kommune har videre en samarbeidsavtale med Ski kommune og vi knytter nå forsyningsnettene våre bedre sammen.

Ledningen går mellom Skullerud vannbehandlingsanlegg og Enebakkveien.

Hvordan gjør vi det?

Ledningen legges i tunell, det fremfor å grave og sprenge grøfter i dagen.

Tunell og ledning er litt over tre kilometer lang og det vil ta cirka tre år å bygge den. I litt over to av disse årene vil det sprenges, det vil si fra sommeren 2019 og til høsten 2021.

Spesielt bebyggelsen ved Enebakkveien, hvor tunellen kommer ut, vil merke sprengningsarbeidene godt. Ellers ligger mye av tunellen i Marka. Sprengningsarbeidene ved Sørliveien starter mai 2019. Tunnelen er planlagt ferdig sprengt i september 2021. Det vil være cirka to til tre salver per dag når produksjonen går jevnt.

Tunellmassene vil tas ut i en egen adkomsttunell i Sørliveien, nedenfor Grønmo Gjenbruksstasjon. Der ligger også prosjektets hoved-rigg. Plasseringen for uttak av masser i Sørliveien er for å ha kortest mulig vei til E6 og samtidig være lengst mulig vekk fra tettere bebyggelse.

Perioden med utkjøring av masser er den samme som for sprengningsarbeider.

Status (12. august 2020)

Tunneldrivingen mot sør (under bakken) er nå ferdig, ca. 5 meter fra stedet der tunnelen skal komme ut mot Enebakkveien. Før tunnelen kan komme opp til overflaten må det her etableres en forskjæring i Enebakkveien. Mot nord drives tunnelen for fullt under Østmarka mot Skullerud.

Retning nord:

I retning mot Skullerud vannbehandlingsanlegg er vi snart på vei bort fra bebyggelsen i Dal - Brenna. Videre sprengningsarbeidet vil etter hvert bare foregå i Marka mot Skullerud.

Retning sør:

Nå foregår forberedelser for å starte arbeider på overflaten, det skal etableres en byggegrop på tomta i krysset Maurtuveien - Enebakkveien. En del av disse forberedelsene er å sikre trygg trafikkavvikling i anleggsperioden. Dette vil blant annet medføre at busstoppet Maurtuveien flyttes noen meter mot øst og at fartsgrensen på Enebakkveien forbi anlegget settes ned til 30 km/timen.

Det kan også bli perioder med lysregulering i krysset Enebakkveien - Maurtuveien. Når arbeidene på anleggsområdet i Enebakkveien går i gang i september skal løsmasser graves bort og skråninger sikres, før det sprenges fra overflaten ned til tunnelnivå. I tillegg skal det bygges en betong kulvert og ny kum. Gjennomslag inn til tunnelen vil skje på nyåret 2021.

Arbeidene i forskjæringen vil pågå alle dager unntatt søndag og helligdager. Hvis det foregår støyende arbeider legges det alltid inn en pause fra arbeidene midt på dagen

Tider for sprengning og støyende arbeider

Tider for når entreprenøren kan arbeide er skjerpet inn i samråd med bydelsoverlegen, både når det gjelder sprengning og for annet sterkt støyende arbeid.

Retning nord (mot Skullerud)

Sprengninger pigging og boring:

  • mandag til torsdag: 07.00–23.00
  • fredager: 07.00–22.00
  • lørdager: 08.00–17.00

Retning sør (mot Enebakkveien)

Sprengninger pigging og boring:

  • mandag til fredag: 07.00–20.00
  • lørdager: 09.00–17.00

Andre støyende arbeider:

  • mandag til fredag:   07.00–21.00

Transport kan foregå i tidsrommet 19.00-07.00 så lenge det ikke forstyrrer naboer og er innenfor støykravene.

SMS-varsling før sprengning

De som ønsker forvarsling om sprengninger kan få automatisk varsel på SMS. Det vil komme informasjon og et telefonummer hvor du kan registrere deg for en slik varsling.

For å melde deg på tjenesten:

  • Send SMS til 1963 med kodeord SKULLERUD

For å melde deg av tjenesten:

  • Send SMS til 1963 med kodeord SKULLERUD STOPP

Både små og store bokstaver fungerer.

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune, ved Vann- og avløpsetaten er ansvarlig for arbeidene

Naboinformasjon

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål til prosjektet. 

Du kan også ta kontakt med kundesenteret vårt: