Skullerud – Enebakkveien: Ny vannledning

Hva skal vi gjøre?

Vann- og avløpsetaten (VAV) bygger en ny overføringsledning for drikkevann fra Skullerud vannbehandlingsanlegg til Søndre Nordstrand og Ski.

I tiden fremover vil vi gjøre så godt vi kan for å holde prosjektet i gang.  De tidene som er oppsatt forsprengningogstøyende arbeider, vilbestå. Vihar forståelse forat det kan oppleves ekstrabelastende i denne periodennårmange er hjemme på dagtid, menfor å trygge vannforsyningen, er detviktig at prosjektene går som planlagt.    

Hvorfor gjør vi det?

Prosjektet er en del av vårt kontinuerlige arbeid med å sikre deg som innbygger friskt vann i kranene, hver eneste dag og i en stadig voksende hovedstad.

I tillegg til å styrke vannforsyningen til områdene rundt Søndre Nordstand, og videre bygging der, muliggjør ledningen utbygging av nye boliger i området rundt Gjersrud-Stensrud.
 
Oslo kommune har videre en samarbeidsavtale med Ski kommune og vi knytter nå forsyningsnettene våre bedre sammen.

Ledningen går mellom Skullerud vannbehandlingsanlegg og Enebakkveien.

Hvordan gjør vi det?

Ledningen legges i tunell, det fremfor å grave og sprenge grøfter i dagen.

Tunell og ledning er litt over tre kilometer lang og det vil ta cirka tre år å bygge den. I litt over to av disse årene vil det sprenges, det vil si fra sommeren 2019 og inn i 2022.

Spesielt bebyggelsen ved Enebakkveien, hvor tunellen kommer ut, vil merke sprengningsarbeidene godt. Ellers ligger mye av tunellen i Marka.

Tunellmassene vil tas ut i en egen adkomsttunell i Sørliveien, nedenfor Grønmo Gjenbruksstasjon. Der ligger også prosjektets hovedrigg. Plasseringen for uttak av masser i Sørliveien er for å ha kortest mulig vei til E6 og samtidig være lengst mulig vekk fra tettere bebyggelse.

Perioden med utkjøring av masser er den samme som for sprengningsarbeider.

Status (3. mars 2021)

Halve tunnelen er nå ferdig drevet. Videre sprengnings-arbeider vil nå bli mot og fra Skullerud, inne i marka.

Mot Enebakkveien er sprengningene ferdig. I enden skal det etableres kummer og kulvert.

Retning nord (mot og fra Skullerud)

De siste 1600 meter av tunnelen drives fra begge retninger. Arbeidene vil foregå ut året og inn i 2022.

Driving fra Skullerud Vannbehandlingsanlegg gjøres med en egen sprengningsrigg.

Retning sør (mot Enebakkveien)

Byggegropen som er etablert ved Enebakkveien skal gi plass for betongkulvert og kummer.  

Sprengning er ferdig, men det vil tidvis kunne bli noen støyende arbeider, spesielt knyttet til boring eller pigging i fjell for fundamentering av kummer. Det vil også kunne føles rystelser fra gravemaskiner mm.

Busstoppet Maurtuveien vil bli flyttet tilbake når bygging er ferdig i 2022. Midlertidig gangvei og gangfelt vil også bli tilbakestilt, fartsgrense forbi anlegget da vil igjen bli 50 km/t.

Prosjektledelsen og beboere har vært bekymret for at bilister ikke overholder redusert fartsgrense. Vi har ikke fått gjennomslag for lysregulering eller midlertidig fartsdumper, men vi har fått satt opp lysmast ved midlertidig gangvei.

Vi har søkt om å få satt opp en fartsmåler og arbeider mot at politiet skal kunne iverksette fartskontroller ved behov.

Tider for sprengning og støyende arbeider

Tider for når entreprenøren kan utføre støyende arbeider er etter retningslinjer fra bydelsoverlegen.

Retning i Marka (fra Skullerud)

 • Alle dager (også Kristi himmelfartsdag og andre pinsedag), men ingen arbeider på søndager eller på 17.mai.
 • Støyende arbeider:
  Spesielt boring for sprengning er å regne som støyende arbeider. Sprengning utføres max. to ganger per dag. Ukedager hele døgnet (lørdager 08:00 - 16:00). 
 • Sterkt støyende arbeider:
  Det er spesielt sprengning (som varer ca. 10 sekunder) som er et sterkt støyende arbeider. Sprengning utføres max. to ganger per dag. Ukedager hele døgnet (lørdager 08:00 - 16:00). 
   
 • Retning nord (mot Skullerud)

 • Sterkt støyende arbeider:
 • mandag til fredag: 07:00-23:00 og 01:00-02:00
 • lørdager: 08:00-16:00
 • Pause for sterkt støyende arbeider, 2 timer på natta mellom 23:00-01:00.
 • Retning sør (mot Enebakkveien)

 • Sterkt støyende arbeider:
 • mandag til fredag: 07:00-19:00
 • lørdager: 09:00-17:00
 • Pause for sterkt støyende arbeider, 1 time mellom 11:00-12:00 på dagtid.
 • SMS-varsling før sprengning

 • De som ønsker forvarsling om sprengninger kan få automatisk varsel på SMS. Det vil komme informasjon og et telefonummer hvor du kan registrere deg for en slik varsling.
 • For å melde deg på tjenesten:
 • Send SMS til 1963 med kodeord SKULLERUD
 • For å melde deg av tjenesten:
 • Send SMS til 1963 med kodeord SKULLERUD STOPP
 • Både små og store bokstaver fungerer.
 • Hvem er ansvarlig?

 • Oslo kommune, ved Vann- og avløpsetaten er ansvarlig for arbeidene
 • Naboinformasjon

 • Naboinformasjon mars 2021, nummer 2 (PDF 0,2MB)
 • Naboinformasjon mars 2021, nummer 1 (PDF 0,4MB)
 • Naboinformasjon august 2020 (PDF 0,7MB)
 • Naboinformasjon mai 2020 (PDF 0,4MB)
 • Kontakt oss

 • Kontakt oss gjerne om du har spørsmål til prosjektet. 
 • E-post: skullerud-enebakkledningen@vav.oslo.kommune.no
 • Du kan også ta kontakt med kundesenteret vårt:
 • E-post: kunde@vav.oslo.kommune.no
 • Telefon: 23 44 00 00