Rommensletta

Tiltak på Rommensletta

 • Kunstig bekk og vannspeil
 • Etterlengtet lys langs turvei
 • Bedret overvannshåndtering og økt bruksverdi på området

Hva skal vi gjøre?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) etablerer bekk, turvei og belysning langs turveien som i dag følger østsiden av Rommensletta Idrettspark (mellom skogen og idrettsbanene).

Det er etablert et bekkedrag med vannspeil. Dette vil gi et positivt bidrag til både boligområdene rundet sletta, og rekreasjonsområdet på Rommen.

Se planillustrasjon (JPG 2,4MB)

Bekk

Bekken knyttes til det eksisterende anlegget i Skulpturparken, og vil fungere som en overvannsgrøft. 

 • Bekken vil gi en god naturopplevelse langs turveien.
 • Bekken vil variere i dybde og bredde. 
 • Terskler bygges for å holde vann i grøfta i tørrværsperioder.
 • Bekken får krysningspunkter i form av enkle klopper over bekken. Krysningspunktene vil følge stier og tråkk fra skogsområdet i øst møter turveien i dag.
 • Tokerudbekken skal ikke være en del av det nye bekkedraget.

Vannspeil

 • Ved turveikrysset mot Fossum Terrasse Borettslag/Forsheimer Borettslag, er det etablert et lite vannspeil/våtmarksområde. Dette markerer starten på bekkedraget.
 • Langs baseballbanens østside er det etablert en større dam med fordrøyningsfunksjon og en smalere tursti rundt.
 • Dammen vil være grunn, med normalvannstand på ca. 30 cm, og maksimal vannstand på ca. 130 cm, ved høy vannstand/flom.
 • Dammen vil ha jevn bunn, og vannet vil ikke være påvirket av forurensning fra det gamle avfallsdeponiet.
 • Vannet vil ikke være egnet å bade i, på grunn av periodevis lav vanngjennomstrømming. 

Turvei med belysning

Turveien (D10) mellom Rommensletta Skulpturpark og Fossum barnehage, er reetablert med en bredde på 3 meter, og følger hovedsaklig bekken.

 • Belysning fra øvre dam ved cricketbanen og ned til Kristoffer Robins vei (850 meter).
 • Samme lysstolper som i skulpturparken, med godt avskjermede armaturer for å hindre strølys mot fasadene til nærmeste bebyggelse.
 • Lysene kobles til samme tidsstyring.

Hva skjer når?

Vi startet arbeidene i slutten av april 2017. Høsten 2017 sto turvei og belysning klart. Siste finpuss av turveier og beplantning ble gjennomført vår/sommer 2018. Det vil bli lagt til rette for at det skal gro igjen naturlig, og det vil bli brukt samme type naturlig beplantning som man finner rundt Teglverksdammen på Ensjø.
 

Hvor skjer oppgraderingen?

Rommensletta ligger i Bydel Stovner. Det er turveien mellom idrettsbanene og skogen i øst som får bekk og turvei med belysning. Det er en strekning på 850 meter.

Hvorfor oppgraderer vi?

Tiltakene er ledd i å bedre overvannshåndteringen på Rommensletta.

Målet er å minske vanninntrenging i det tidligere avfallsdeponiet under Rommensletta. Det har vært utfordringer med høyt grunnvannsnivå på sletta. Dermed har effekten av gassoppsamlingssystemet under Rommensletta blitt redusert. Den nye bekken vil gi økt kontroll over vannet, siden den vil samle opp overvann fra nærområdet. Bekken blir dermed en viktig del av deponiets tekniske anlegg. 

Belysning langs turveien har vært ønsket av bydelen for å øke trygghetsfølelsen og brukervennligheten.  

Hvem er ansvarlig?

EBY har, i samarbeid med Bydel Stovner og Bymiljøetaten, prosjektert tiltaket. EBY har ansvar for gjennomføringen.

Byggherre: Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Prosjekterende: COWI  AS
Entreprenør: Steen & Lund AS

Kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Spesialingeniør

Beka Abiyos

Mobilnummer
40 59 46 61

E-post

Kommunikasjonsrådgiver

Solveig Pettersen

Mobilnummer
95 88 26 31

E-post