Rentvannsbassenger på Oset vannbehandlingsanlegg

Vann- og avløpsetaten skal utvide Oset vannbehandlingsanlegg for å kunne sikre byen trygg vannforsyning også i framtiden.

Hva skjer med Oset vannbehandlingsanlegg?

Oslo er en by i sterk utvikling. Vi forventer at innbyggertallet øker fra omtrent 690 000 til om lag 814 000 personer innen 2040. Vi har en sårbar drikkevannsituasjon. 90 % av drikkevannet vårt kommer fra Oset vannbehandlingsanlegg. Vi utvider Oset vannbehandlingsanlegg for å sikre trygg vannforsyning, også i fremtiden.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi har opprettet nye rentvannbassenger for å øke kapasitet og beredskap. Rentvannsbassengene er ferdig bygget, og høsten 2021 testes og justeres anlegget.

Nye bassenger vil utjevne forbrukstopper

På de tidene av døgnet hvor vannforbruket er lavt, kan vi produsere og lagre vann som kan benyttes når forbruket er høyt. Vannbehandlingsanlegget utnyttes bedre fordi jevnere produksjon gir økt driftsstabilitet og levetid.

Nye bassenger gir bedre beredskap

Beredskapsvann er nødvendig ved uforutsette større hendelser i vannforsyningen som driftsstans ved anlegget eller ledningsbrudd: Vi har bygget fire nye fjellhaller som kan lagre 100 000 m3 mer vann. Dette er en tredobling i forhold til dagens kapasitet.

Høsten 2021 testes og justeres anlegget

Når bassengene tas i bruk 1. kvartal 2022 betyr det økt sikkerhet i vannforsyningen til Oslos innbyggere. Bassengene vil gi byen tilgang på dobbelt så mye ferdig behandlet drikkevann. Dette bidrar til at vi har tilgang på mer vann enn i dag dersom noe skulle skje med Maridalsvannet som er Oslos eneste store vannkilde.

Dagens situasjon for Oslo

I dag har vi lagret ferdig behandlet drikkevann nok til 3 til 4 timers forbruk. Når de nye bassengene tas i bruk i 1. kvartal 2022 vil kapasiteten øke til 8 til 9 timer. Dette øker robustheten i vannforsyningen, og gir oss økt mulighet til å reparere ved en teknisk svikt – uten at det går ut over vannleveransen til forbrukerne.

Bedre reservevannsforsyningen 

Målet med arbeidene er å sikre Oslo tilstrekkelig vannforsyning i en beredskapssituasjon. Tiltakene som er utført i anleggsperioden:

  • Reserveanlegget er opprustet
  • Anleggets eldre del fra 1920 er oppgradert
  • Ny UV-kapasitet er installert
  • Elektrisk forsyning er oppgradert og fornyet
  • Bedre brannsikkerhet

Anleggsperioden avsluttet

Rentvannsbassengene er ferdig bygget. Arbeidene ble påbegynt høsten 2017, og ble avsluttet høsten 2021. Vi vil takke for tålmodigheten og forståelsen fra beboere på Oset, og til turgåere som har opplevd ulemper.  

Reservevannforsyning fra Holsfjorden vil redusere sårbarheten

Rentvannsbassengene gir mer robust vannforsyning til innbyggerne, men det gjenstår ytterligere arbeid med å redusere sårbarheten. Vi har først en trygg vannforsyning til enhver tid når følgende er i havn:

  • En fullgod reservevannforsyning fra Holsfjorden
  • Et selvstendig vannbehandlingsanlegg på Huseby
  • Et stamnett som kan overføre vann fra begge vannbehandlingsanleggene

Hvem jobber med dette?

Vann- og avløpsetaten leder prosjektet.

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder

Jan Kopperstad

Mobilnummer
91 16 22 66

Telefon
2180 2180

E-post

Vann- og avløpsetaten

Mediekontakt

Margrete Nilsen

Mobilnummer
91 77 27 02

E-post

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Besøksadresse
Herslebs gate 5

Postnummer
0561

Poststed
Oslo