Dam Fri-Elvåga i Østmarka rehabiliteres

Dam Fri-Elvåga tilfredsstiller ikke gjeldende krav i damsikkerhetsforskriften. Vann- og avløpsetaten planlegger derfor en ombygging av dammen.

Hvorfor gjør vi det?

Dette gjøres for at dammen skal tilfredsstille Norges vassdrags- og energidirektoratets (NVE) krav til damsikkerhet.

Hvordan gjør vi det?

Vannet tappes ned

Vannet må først tappes ned. Tappingen starter i februar 2023, og vil pågå frem til april 2023. Vannspeilet skal senkes sakte så kreps og fisk kan følge med vannstanden ned uten å strande.
Fri-Elvåga vil tappes ned ca. 4,3 meter.

Ferdsel i området kan medføre fare, spesielt der det er mudderbunn og i bratte skråninger der det tidligere var vann.
Vær oppmerksom på at det er mulighet for svekket is mens tappingen pågår. Følg merket skiløype.

Anleggsarbeid


Forberedene arbeider med felling av trær og utvidelse av adkomstvei fram til dam vil bli utført i løpet av høsten 2022.
Anleggsarbeidene vil starte april 2023 og pågå fram til desember 2023, med noen avsluttende arbeider sommer 2024. 

Ombyggingen innebærer å fjerne eksisterende dam og overløp i sin helhet, for videre å etablere en ny massiv betongdam fundamentert på løsmasser og fjell. Den nye dammen anlegges med tilnærmet samme linjeføring som eksisterende dam.

Tegning anleggsområde Dam Fri-Elvåga (PDF)

Når betongdammen er støpt ferdig er det planlagt å tilbakefylle med løsmasser mot oppstrøms side på tilnærmet tilsvarende måte som det er gjort mot eksisterende konstruksjon.  
Nedstrøms side vil bli delvis nedfylt. 

På grunn av lite nedbørsfelt kan det ta over ett år etter at arbeidene er avsluttet før full vannstand er oppnådd i Fri-Elvåga.

Det vil i hele perioden bli anleggstrafikk på arbeidsdager. Dette blir spesielt skiltet. All transport blir via Gamle Strømsvei og Mariholtveien.

Hvem er ansvarlig?

Vann- og avløpsetaten er ansvarlig for arbeidene.
Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål til prosjektet.

Kontakt oss

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder

Henrik Didriksen

Mobilnummer
+4790827704

E-post

Vann- og avløpsetaten

Byggeleder

Tove Hansen

Mobilnummer
+4745600468

E-post