Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Problemveien og Niels Henrik Abels vei

Dette er en konseptvalgutredning (KVU)

  • Offentlig utredning i en tidlig fase av byområdeutvikling
  • Gjennomføres for å velge et konsept, før selve prosjektet starter
  • Analyserer muligheter, strategier, krav og behov

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune planlegger å etablere en sykkeltrasé i Problemveien og Niels Henrik Abels vei.

Det jobbes nå med en konseptvalgsutredning (KVU) for å finne trygge og gode løsninger for syklende og gående i Problemveien og Niels Henriks Abels vei, mellom Sognsveien og Gaustadalleéen.

I påvente av permanent løsning ble det sommeren 2020 etablert sykkelfelt i sør-østgående retning i Niels Henrik Abels vei mellom Tyrihansveien og Moltke Moes vei.

Hva skjer når?

Arbeidet med konseptvalgsutredningen ble satt i gang januar 2019. Forventet ferdigstillelse av KVUen er september 2020.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Både gående og syklende vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket. 

De aktuelle strekningene er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo som er vedtatt av bystyret.

Les mer


Se de andre sykkelprosjektene i Oslo

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Vidar Valvik

Telefon
23 48 20 30

E-post