Et blivende sted – kunst i Oslo Sør

Oslo kommunes kunstsamling søker kunstnere for kunstprosjekter i Bydel Søndre Nordstrand. Utlysningen skjer i forbindelse med Oslo sør-satsingen og knytter seg til områdeløft Rudshøgda på Mortensrud. 

Oslo kommunes kunstsamling er organisert som en fagavdeling i Kulturetaten. Utlysningen er en del av Kulturetatens satsing på kunst i byutvikling.

Gjennom prosjektet Et blivende sted vil det i tillegg til gjeldende utlysning også lyses ut kunstprosjekter i sammenheng med Mortensrudprosjektets midlertidige byggeprosjekter. Mer informasjon kommer til høsten.

Kunst på Rudshøgda

Hva skal til for at folk blir boende på et sted? Hva skal til for at de trives og for at de velger å delta i utviklingen av stedet. Et blivende sted er et sted folk blir værende også mens det blir til.

Mange steder i Oslo er preget av byutvikling og byggeaktivitet. Vil det si at byen blir bedre? Hvilke kvaliteter finnes allerede, og hva kan bevares i utviklingen av byen slik at folk faktisk blir boende?

I bydel Søndre Nordstrand skal Oslo sør-satsingen bidra til å styrke nærmiljøene. I den forbindelse søker Oslo kommunes kunstsamling, i samarbeid med bydelsadministrasjonen, kunstnere som vil utforske og belyse stedets særegne kvaliteter.

I tråd med områdesatsingen har utlysningen søkelys på Rudshøgda/Mortensrud. Bydelen ligger lengst sør i Oslo og strekker seg fra Bunnefjorden til Østmarka. Det bor rundt 39 000 mennesker i bydelen og en stor del av befolkningen har minoritetsbakgrunn.

Bydelsadministrasjonen spiller en stor rolle som lokalsamfunnsutvikler og vil være en viktig samarbeidspartner for kunstprosjektene. I områdeløft Rudshøgda er det et eget nærmiljøkontor som fungerer som et møtepunkt mellom lokalbefolkningen og kunstnerne.

Plen med to trær, bebyggelse i bakgrunn
Rudshøgda. Fotograf: Thomas Brun (NTB). Bilde: Thomas Brun (NTB)

Om utlysningen

I forbindelse med områdeløftet søkes kunstnere for kunstprosjekter i området Rudshøgda/ Mortensrud.

  • Vi ønsker forslag til kunstprosjekter som involverer lokalbefolkningen. Det er ikke tenkt at kunstprosjektene skal være av permanent art.
  • Vi er åpne for alle uttrykksformer, enten det er skulpturer, installasjoner, arkitektoniske konstruksjoner, lydbaserte uttrykk, film, fotografi, performance, aksjoner, tekst, digitale uttrykksformer, verksteder, eller kombinasjoner av disse.
  • Det vil bli gitt prioritet til prosjekter som på ulike måter har lokal forankring, enten områdets beboere medvirker, det er koplet til lokale initiativ og organisasjoner, involverer ansatte i bedrifter og virksomheter, eller skjer i samarbeid med lokale tomteeiere og andre relevante interessenter.

Befaring

Interesserte søkere vil inviteres til befaring i etterkant av søknadsfristen 1. oktober.

Krav til oppdraget

Søker bes om å sende inn motivasjonstekst og CV der relevante prosjekter trekkes frem.

I motivasjonsteksten bør det gjøres grundig rede for hvordan oppdraget tenkes løst. Motivasjonsteksten bør samtidig belyse de muligheter og begrensninger søker ser i oppdragsutlysningen.

Kunstnere med lokal tilhørighet og kunnskap om stedet oppfordres til å søke.

Søknadsfrist

1. oktober, 2021

Søknad sendes i PDF-format på e-post til postmottak@kul.oslo.kommune.no.

Informasjon om prosessen kommer på kunstsamlingen.no

Fremdrift

Prosjektene skal gjennomføres i perioden 2021–2022.

Økonomisk ramme

Kunstprosjektet/prosjektene har en totalramme på 1 500 000 kroner, inkl. 5% til BKH-avgift.

Kunstutvalg

Kunstutvalget vil bestå av representanter fra Kulturetaten, Bydel Søndre Nordstrand, Bymiljøetaten og ekstern kunstfaglig representant.

Kontakt

Prosjektleder Mari F. Sundet
Telefon: 48 20 72 84
E-post: mari.sundet@kul.oslo.kommune.no