Opprustning av Storgata

Fakta

 • Oslo kommune skal gradvis fornye hele trikkeparken fra 2021
 • Hele infrastrukturen i Storgata er rustet opp som en del av dette
 • Både gata, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet er fornyet
 • Vi bygget et midlertidig spor som trikken kunne benytte i anleggsperioden. Dette sporet rives sommer/høst 2021.

Hele Storgata rustes opp.

Hva skal vi gjøre?

Storgata var fullstendig nedslitt om måtte rustes opp. Den nye gata har fått: 

 • nye og bredere fortau
 • to nye holdeplasser
 • nytt gatedekke i betong med nye trikkespor
 • nytt overvannsanlegg for håndtering av økte nedbørsmengder
 • deler av gata har fått nytt vann- og avløpsnett
 • 200 meter ny teknisk tunnel under Storgata

Opprusting av trikkespor har gitt nytt trikke-fundament, skinner, signalanlegg og elkraft. 

Anleggsarbeidet var planlagt å ta rundt 30 måneder. Grunnet koronapandemien ble arbeidet noen uker forsinket.

Hva skjer når?

Anleggsarbeidene startet november 2018 og gata fullføres i løpet av 2021.

Oktober 2018 ble bussrutene i Storgata lagt om for å unngå konflikt med anleggsarbeidene. Du finner oppdaterte bussruter- og traséer hos Ruter.

For å kunne starte hovedprosjektet i Storgata ble trikken ledet utenom anleggsområdet. En midlertidig trikketrasé ble bygget fra Jernbanetorget/Nygata inn Stenersgata videre til Christian Krohgs gate, opp Hausmannsgate og koblet på eksisterende trasé i Storgata. Trikken gikk i midlertidig trasé fra 2. september 2019 til 10. juni 2021. Rivingen av den midlertidige trikketraséen ble startet umiddelbart etter siste trikk passerte og vil pågå utover høsten 2021.

Tidsramme

 • 30. januar 2017: Høringsfristen gikk ut for forslaget til reguleringsplan for Storgata. 
 • 23. mai 2018: Bystyret vedtok reguleringsplanen for Storgata. 
 • November 2018: Byggestart.
 • Første trikk i midlertidig trasé i september 2019.
 • Siste trikk i midlertidig trasé 10. juni 2021.
 • Anleggsarbeidene i Storgata fra september 2019. 
 • Ferdigstillelse og overlevering av første fase (arealet mellom Pløens gate og Kirkeristen) juli 2020.
 • Det siste av i alt 60 elementer i den tekniske tunnelen under Storgata ble montert mai 2020.
 • Brugata holdeplass åpnet 15. februar 2021.
 • Første trikk gikk i Storgata 21. juni 2021.
 • Det midlertidige trikkesporet rives sommer/høst 2021. 
 • Siste anleggsmaskin er planlagt å forlate Storgataprosjektet i løpet av 2021.

Hold deg oppdatert

Hvor skjer det?

Kartet viser Storgata, fra Kirkeristen i vest til Nybrua i øst, og midlertidig trasé fra Nygata i vest, via Stenersgata, Christian Kroghs gate og Hausmansgate til Nybrua i øst. 

Hvorfor pusser vi opp Storgata?

Storgata er en av byens viktigst kollektivgater med fire trikkelinjer og flere store bussruter. Gata hadde stort vedlikeholdsetterslep, og flere steder var det smalt fortau, dårlig veidekket og dårlig veifundament. De trange holdeplassene ga også utfordringer ved av- og påstigning.

For å kunne tilby et godt trikketilbud har Oslo kommune besluttet å kjøpe inn nye trikker. Disse fases gradvis inn fra 2021. Vi har lagt nytt fundament og ny infrastruktur til trikken, som en del av dette arbeidet.

Hvem er ansvarlig?

Opprustningen av Storgata er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Sporveien, og Vann- og avløpsetaten. Bymiljøetaten leder prosjektet.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Jan Vidar Husby

E-post

Bymiljøetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Gjermund Nordtug

Telefon
2180 2180

E-post