Slik bygger vi Oslo

Opprustning av Storgata

Fakta

 • Oslo kommune skal gradvis fornye hele trikkeparken fra 2020
 • Hele infrastrukturen i Storgata rustes opp som en del av dette
 • Både gaten, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet blir fornyet
 • Vi bygger midlertidig spor som trikken skal gå på i anleggsperioden

Hele Storgata skal rustes opp.

Hva skal vi gjøre?

Hele Storgata skal rustes opp. Gata er i dag nedslitt. Den nye gata skal få: 

 • nye og bredere fortau
 • nye holdeplasser
 • nytt gatedekke med nye trikkespor

I deler av gata vil også vann- og avløpsnettet skiftes ut. Anleggsarbeidet vil ta rundt 30 måneder.

Opprusting av trikkeinfrastrukturen innebærer fornying av både fundament, skinner, signalanlegg og elkraft. 

Hva skjer når?

Anleggsarbeidene startet november 2018 og gata er planlagt fullført 2021.

Oktober 2018 ble bussrutene i Storgata lagt om for å unngå konflikt med anleggsarbeidene. Du finner oppdaterte bussruter- og traséer hos Ruter.

For å kunne starte hovedprosjektet i Storgata ledes trikken utenom anleggsområdet. En midlertidig trikketrasé er bygget fra Jernbanetorget/Nygata inn Stenersgata videre til Christian Krohgs gate, opp Hausmannsgate og koblet på eksisterende trasé i Storgata. Trikken går i midlertidig trasé 2. september 2019.

Parallelt med at trikken flyttes til midlertidig spor starter anleggsarbeidene i Storgata. Da fjernes Brugata holdeplass for godt og Storgata stenges for all trafikk. Så lenge prosjektet pågår er det kun fotgjengere som har anledning til å bevege seg gjennom anlegget i anviste traséer. 

Tidsramme

 • 30. januar 2017: Høringsfristen gikk ut for forslaget til reguleringsplan for Storgata. 
 • 23. mai 2018: Bystyret vedtok reguleringsplanen for Storgata. 
 • November 2018: Byggestart
 • Trikk i midlertidig trasé i september 2019
 • Anleggsarbeidene i Storgata september 2019
 • 2021: Planlagt ferdigstilling. Det midlertidige trikkesporet vil bli fjernet når Storgata er ferdig rehabilitert.

Hold deg oppdatert

Hvor skjer det?

Kartet viser Storgata, fra Kirkeristen i vest til Nybrua i øst, og midlertidig trasé fra Nygata i vest, via Stenersgata, Christian Kroghs gate og Hausmansgate til Nybrua i øst. 

Hvorfor pusser vi opp Storgata?

Storgata er en av byens viktigst kollektivgater med fire trikkelinjer og flere store bussruter. Gata har stort vedlikeholdsetterslep, og flere steder er det smalt fortau, dårlig veidekket og dårlig veifundament. De trange holdeplassene gir også utfordringer ved av- og påstigning.

For å kunne tilby et godt trikketilbud har Oslo kommune besluttet å kjøpe inn nye trikker. Disse fases gradvis inn fra 2020. Vi legger nytt fundament og ny infrastruktur til trikken, som en del av dette arbeidet.

Hvem er ansvarlig?

Opprustningen av Storgata er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Sporveien, og Vann- og avløpsetaten. Bymiljøetaten leder prosjektet.

 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Jan Vidar Husby

E-post

Bymiljøetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Gjermund Nordtug

Telefon
21 80 21 80

E-post