Opprustning av Storgata

Hele Storgata er rustet opp.

Hva skal vi gjøre?

Storgata var fullstendig nedslitt om måtte rustes opp. Den nye gata har fått:

 • nye og bredere fortau
 • to nye holdeplasser
 • nytt gatedekke i betong med nye trikkespor
 • nytt overvannsanlegg for håndtering av økte nedbørsmengder
 • deler av gata har fått nytt vann- og avløpsnett
 • 200 meter ny teknisk tunnel under Storgata

Opprusting av trikkespor har gitt nytt trikke-fundament, skinner, signalanlegg og elkraft.

Anleggsarbeidet var planlagt å ta rundt 30 måneder. Grunnet koronapandemien ble arbeidet noen uker forsinket.

Hva skjer når?

Anleggsarbeidene startet november 2018 og gata ble fullført januar 2022.

Oktober 2018 ble bussrutene i Storgata lagt om for å unngå konflikt med anleggsarbeidene.

For å kunne starte hovedprosjektet i Storgata ble trikken ledet utenom anleggsområdet. En midlertidig trikketrasé ble bygget fra Jernbanetorget/Nygata inn Stenersgata videre til Christian Krohgs gate, opp Hausmannsgate og koblet på eksisterende trasé i Storgata. Trikken gikk i midlertidig trasé fra 2. september 2019 til 10. juni 2021. Rivingen av den midlertidige trikketraséen startet umiddelbart etter siste trikk passerte og ble fullført i slutten av januar 2022.

Tidsramme

 • 30. januar 2017: Høringsfristen gikk ut for forslaget til reguleringsplan for Storgata.
 • 23. mai 2018: Bystyret vedtok reguleringsplanen for Storgata.
 • November 2018: Byggestart.
 • Første trikk i midlertidig trasé i september 2019.
 • Siste trikk i midlertidig trasé 10. juni 2021.
 • Anleggsarbeidene i Storgata fra september 2019.
 • Ferdigstillelse og overlevering av første fase (arealet mellom Pløens gate og Kirkeristen) juli 2020.
 • Det siste av i alt 60 elementer i den tekniske tunnelen under Storgata ble montert mai 2020.
 • Brugata holdeplass åpnet 15. februar 2021.
 • Første trikk gikk igjen i Storgata 21. juni 2021.
 • Siste meterne midlertidig trikkespor ble revet januar 2022.
 • Bygging av nytt overvannsanlegg i Christian Kohgs pågikk til januar 2022.
 • Siste anleggsmaskin forlot Storgataprosjektet januar 2022.
 • Når siste leveranse granitt ankommer vår/sommer 2022 vil siste arbeider utføres.

Hold deg oppdatert

Hvor skjer det?

Kartet viser Storgata, fra Kirkeristen i vest til Nybrua i øst, og midlertidig trasé fra Nygata i vest, via Stenersgata, Christian Kroghs gate og Hausmansgate til Nybrua i øst.

Hvorfor pusser vi opp Storgata?

Storgata er en av byens viktigst kollektivgater med fire trikkelinjer og flere store bussruter. Gata hadde stort vedlikeholdsetterslep, og flere steder var det smalt fortau, dårlig veidekket og dårlig veifundament. De trange holdeplassene ga også utfordringer ved av- og påstigning.

For å kunne tilby et godt trikketilbud har Oslo kommune besluttet å kjøpe inn nye trikker. Disse fases gradvis inn fra 2022. Vi har lagt nytt fundament og ny infrastruktur til trikken, som en del av dette arbeidet.

Hvem er ansvarlig?

Opprustningen av Storgata er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Sporveien, og Vann- og avløpsetaten. Bymiljøetaten leder prosjektet.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder
Jan Vidar Husby

Bymiljøetaten

Kommunikasjonsrådgiver
Gjermund Nordtug
Telefon