Oppgradering av Sørkedalsveien nordover fra Peder Ankers plass

Bymiljøetaten skal oppgradere bilveien og etablere ny tur- og sykkelvei nordover fra Peder Ankers plass og 320 meter i retning mot Bogstad gård. Det skal plantes en ny treallè og steingjerdet langs veien vil restaureres. Peder Ankers plass er ikke en del av dette prosjektet.

Hva skal vi gjøre?

Bilveien skal utvides fra 5 til 6,5 meter og det skal etableres en ny, bred og separat turvei oppgradert med fast dekke på østsiden av Sørkedalsveien. Prosjektet skal senke nivået på kjørebanen til nærmere opprinnelig, utvide banen fra 5 til 6,5 meter bredde og gjennomføre masseutskiftning av veien. Veiens opprinnelige steingjerde som strekker seg langs begge sider skal restaureres og vil gi tilbake veiens opprinnelige uttrykk. Videre skal det fjernes stubber fra hugsten i 2009 og det skal plantes nye trær på begge sider av veien for å gjenskape den historiske allèen. De gamle mastene av tre skal skiftes ut med stålmaster med LED armatur og det skal legges til rette for håndtering av overvann. 

Hva skjer når? 

Bymiljøetaten utlyste prosjektet i desember og har signert avtale med Arne Olav Lund AS . Arbeidet startet opp i april og forventes ferdigstilt vinteren 2022.  

Det er nå etableret en midlertidig gang- og sykkeltrasè på utsiden av prosjektområdet og over campingplassen i anleggsperioden. Anlegget er nå i sluttfasen av den første kritiske perioden som vil redusere fremkommeligheten. Da vil det arbeides med trefelling, vegetasjonsrydding og demontering av den historiske muren mot campingplassen. Det vil bli benyttet manuell dirigering under disse arbeidene. Fra 23-25. mai vil det gjennomføres spregningsarbeider. Veien vil da bli stengt under selve spregningen men vil åpnes umiddelbart etter. Noe kødannelse må påregnes, men spregningen tilpasses den trafikale belastningen.

Den andre kritiske perioden vil være i dagene fra 1. juni til 15. juli. Da legges biltrafikken ut på en midlertidig vei. Det vil være ferdsel i begge felt, men det må påregnes redusert fremkommelighet ved inn- og utkjøring av anleggsområdet.

Under "Les mer" på denne siden ligger det informasjon om prosjektet med fremdriftsplan.

Hvorfor gjør vi dette? 

Kjørebanen er i dag for smal til at for eksempel to busser kan møtes, og det oppstår en utfordrende situasjon hver gang en buss og en personbil skal passere hverandre. Videre skal det legges til rette for trygg ferdsel og bruk for myke trafikanter ved en separat og oppgradert turvei. Veistrekningen er av kulturhistorisk verdi og restaureres for felles opplevelse av den historiske sjarmøretappen inn mot Bogstad gård.

Hvem er ansvarlig?

  • Byggherre: Bymiljøetaten 
  • Entreprenør: Arne Olav Lund AS
  • Prosjekterende: Asplan Viak AS  

 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post