Områdeløft Bydel Stovner

Områdeløft Bydel Stovner ønsker å skape en varig positiv endring i områdene.

Om områdeløft Bydel Stovner

Bydel Stovner ønsker å skape en stolt identitet, og et aktivt og sosialt nærmiljø som bidrar til:

  • god integrering
  • økt trygghet
  • bedret folkehelse
  • gode oppvekstvilkår

Bydelen etterstreber dessuten at innsatsene skal bidra til å skape attraktive nærmiljø som tiltrekker næringslivsaktører og investorer.

Områdeløft Haugenstua

Ingen pågående prosjekter.

Områdeløft Stovner sentrum

Stovner Sentrum består av delbydelene Fossum og Rommen. Området preges av mange trangbodde leiligheter, lav andel sysselsatte og lav andel som fullfører videregående utdanning. Derfor vil det jobbes for å videreutvikle lavterskel møteplasser og arenaer som bidrar til å mobilisere befolkningen og stimulere til deltagelse og inkludering på samfunnsarenaer og i nærmiljøet.

I 2021 blir prosjektene som er rettet mot ungdomsbefolkningen og har utspring i de nyoppussede jobbsenterlokalene (som ble finansiert med Groruddalssatsingsmidler i 2020) særlig viktige. I tillegg til å være en viktig møteplass i et område med stor trangboddhet, vil jobbsenterlokalene spille en sentral rolle i uttesting av forebyggende tjenester til ungdom og unge voksne basert på deres behov. Å lette overgang fra ungdomsliv til arbeidsliv vil også være et verdifullt bidrag i kampen om å forebygge fattigdom og utjevne sosiale forskjeller.

Områdeløft Vestli

Delbydel Vestli har en rekke levekårsutfordringer med fallende kurve. Det krever innsikt i utfordringene, samt utvikling og testing av nye løsninger som kan gjøre en positiv forskjell. Tilsvarende er det sterkt behov for å arbeide med bomiljøene i de private sameiene i tillegg til arbeidet som gjøres i de kommunale blokkene.

Det arbeides også med en konseptvalgutredning knyttet til Vestlisvingen 196 som vil ha stor betydning for nærmiljøet på Vestli. Innsiktsarbeid, uttesting av nye tilbud og boligrelaterte spørsmål vil derfor ha høyt fokus i 2021. Videre viser undersøkelser at flere av de eksisterende fysiske møteplassene bærer preg av å være slitt, og det er mange områder rundt om i delbydelen som er gjengrodd og gjør at områdene oppleves som utrygge. Med bakgrunn i dette er det identifisert en rekke tiltak som til sammen fremmer trygghet og øke trivsel, fellesskap og folkehelse på Vestli, samt bidrar til å fremme eierskap og tilhørighet til nærmiljøet. Dette arbeidet videreføres i 2021, med særlig fokus på videreutvikling av Tokerudparken basert på mulighetsstudiet fra 2019.

Per i dag er det lite private investeringer i bydel Stovner, og det skapes få nye arbeidsplasser. Årsaken til dette er sammensatt, men mye skyldes at det er en ønsket utvikling at Oslo skal vokse innenfra og ut. Samtidig foregår det en storstilt utbygging av boliger, arbeidsplasser og rekreasjon/kulturtilbud i Lørenskog kommune og Nittedal kommune på grensen til bydel Stovner. Bydelen mener at det også må være et potensial for en tilsvarende utvikling i bydel Stovner, og ønsker i 2021 å utforske dette med målsetning om å tiltrekke private investeringer som kan skape flere arbeidsplasser, skape nye boområder og gi flere tilbud til befolkningen. Arbeidet vil ta utgangspunkt i delbydel Vestli, men ha bydelsovergripende konsekvenser.

Hvordan gjør vi det?

Tett samarbeid med lokalsamfunnet

Bydel Stovner er opptatt av aktiv, reell brukermedvirkning, behovsdrevet innsats og en ressursfokusert innfallsvinkel til arbeidet. Derfor er det helt avgjørende at de som bor i området deltar med lokalkunnskap, innspill og tilbakemeldinger.

Det har blitt gjennomført flere ulike undersøkelser for å få innsikt og kunnskap om befolkningen på Stovner:

  • Kulturbruksundersøkelse (2018)
  • Sosiokulturell stedsanalyse for delbydel Vestli (2018)
  • Nullpunktsanalyse Bydel Stovner, om stedsbruk, trivsel, deltagelse og trygghet (2018).

Gjennom ulike prosjekter, tiltak og andre kilder gjøres det innsiktsarbeid knyttet til befolkningens utfordringer og muligheter. Nærmiljøarbeidet bruker aktivt dette grunnlaget til å være en pådriver for å utvikle tilbud og tjenester som bidrar til å nå programmets målsetting.

Programmets prosjekter utvikles i stor grad på bakgrunn av direkte medvirkning med befolkningen (behovsdrevet utvikling). Medvirkningsprosessene skjer da som en del av de spesifikke prosjektene. Høsten 2020 etablerte bydelen også prosjektet Lokalt innsiktsarbeid og utvikling som har som mål å teste nye måter å innhente kunnskap på gjennom lavterskel aktivitet og ved å møte innbyggere der de er. Prosjektet fra ungdomsliv til arbeidsliv (tidligere jobbsenter for unge) utformer sine tilbud og aktiviteter basert på ungdommens ønsker.

Tjenesteutforming basert på reell brukermedvirkning gir økt eierforhold og sikrer deltakelse.

Tett samarbeid med kommunen for øvrig

Bydelen samarbeider med ulike etater og kommunale virksomheter for å sikre at kommunens ordinære virkemidler og sentrale planprosesser tar høyde for helhetlige lokale behov og utviklingsmuligheter. Et godt interkommunalt samarbeid og god informasjonsflyt er avgjørende for gevinstoppnåelse i områdeløftet.

Hvem er ansvarlig?

Bydel Stovner har hovedansvar for gjennomføring av nærmiljøsatsingen på Haugenstua, Stovner sentrum og Vestli. Programarbeidet er knyttet opp til bydelens strategiske plan, og Bydelsutvalget vedtar de årlige programplanene.

Ansvarlig programeier: Avdelingssjef for arbeid, velferd og lokalsamfunn, Andreas M. Behring

Programleder: Seksjonssjef nærmiljø, Caroline Rømming Varmbo

Kontakt oss

Har du spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt med oss!
Programleder
Caroline Rømming Varmbo
Teamleder, byutvikling
Miriam Olsbø
Teamleder, ungdom og sysselsetting og Teamleder, frivillighet og samskaping
Kjersti Søyland

Planer og rapporter