Til innhold
Olafiagangen

Høring: Valg av konsept for utvikling av Olafiagangen

Som del av Oslo indre øst-satsingen og områdeløftene Grønland og Tøyen har Bymiljøetaten i samarbeid med Bydel Gamle Oslo gjennomført en forenklet konseptvalgutredning (KVU) for Olafiagangen. Bymiljøetaten har vært ansvarlig for konseptfasen og hatt prosjekteier- og prosjektlederansvar, herunder ansvar for organisering, fremdrift, innhold og kvaliteten i sluttleveransen. Bydel Gamle Oslo har hatt hovedansvar for gjennomføring av medvirkningsprosesser samt ansvar for gjennomføring av midlertidige tiltak og aktiviteter i konseptfasen.

Rapporten med anbefalt konsept sendes med dette på høring. Merk at høringsrunden baserer seg på en forenklet KVU. Dette betyr at det fortsatt er flere forhold som ikke er grundig belyst eller avklart på dette tidspunktet. Håndtering av trafikksituasjonen, herunder varelevering og renovasjon må håndteres i det videre planleggingsarbeidet. Se vedlegg 1 i KVU-rapporten for en foreløpig analyse av mulighetene.

Send høringssvar på e-post til postmottak@byr.oslo.kommune.no. Oppgi referanse 201808579 i emnefeltet.

Høringsfristen er 25. oktober 2019.