Nye vann- og avløpsledninger Tåsen-Kongleveien

Hva skal vi gjøre?

Dette prosjektet er en del av et større områdeprosjekt på Tåsen.

 • Strekningen omfatter ca. 800 meter der eksisterende vannledning skal erstattes med to nye vannledninger.
 • Felles avløpsledning for både overvann og avløpsvann blir erstattet med et separat system. Dette innebærer én ny ledning for overvann og én ny ledning for avløpsvann.

Hvorfor trenger området nye vann- og avløpsledninger?

Avløpsledningene som ligger i traseen har ikke tilstrekkelig kapasitet til å håndtere et 30 års-regn. Ledningene er også i dårlig forfatning og det er fare for sammenbrudd på enkeltledninger.

Vi utfører arbeidet for å bedre kapasiteten på vann- og avløpsledningene, og sikre brannvanndekningen i området.

For å sikre god drikkevannskvalitet, bygger vi to nye kummer for hver av de gamle; én for vannledninger og én for avløpsledninger.

Hvor skal vann- og avløpsledningene ligge?

Vi har etablert en riggplass for brakke- og anleggsutstyr for entreprenør. Denne er plassert i friområdet mellom Havnabakken og Tåsen Terrasse.

Anlegget er planlagt fra krysset Kongleveien/Borgestadveien i vest. Derfra følger det Kongleveien, Nilserudkleiva, Østhornveien og ender opp øst for Havnabakken, ved den nordlige enden av veien Tåsen terrasse.

Det meste av traseen ligger i offentlig vei. Mellom Havnabakken og Tåsen terrasse skal et natur-/parkområde krysses.

Slik jobber vi

Når vi skal legge ned de nye vannledningene må vi grave, sprenge, pigge grøfter og groper. Grøftene og gropene skal også sikres med stålplater.

Når vannledningene er lagt og arbeidet er ferdig, vil området settes tilbake i samme stand som før gravingen startet.

Grøften som skal graves blir ca. 3 meter bred og 3-4 meter dyp.

Vi jobber oss fremover etappevis, og strekningen blir totalt ca. 800 meter.

Bygging av nye kummer er et tidkrevende og omfattende arbeid som medfører at vi må grave opp et stort område rundt eksisterende kummer.

Hva skjer når?

 • Anlegget startet i oktober 2020.
 • Planlagt ferdigstillelse for hele området: høsten 2022

VIKTIG INFORMASJON:
Alt arbeid imellom kum (K21) og kum K28 (se situasjonsplan) skal være ferdig innen uke 38/ 2022.
Arbeid mellom kum (K17) og kum (K21) er foreløpig stanset til geoteknisk rapport er på plass og det utarbeides en utførelsesplan etter anbefalinger fra geotekniker.
Framdriftsplan er fortsatt usikker, men denne strekningen bør ikke ta mer enn 3 måneder. Noe som gjør at avslutter på området innen desember 2022.
Mer detaljert informasjon skal publiseres i uke 37/2022.

Vi forsøker å utføre anleggsarbeidet slik at det blir minst mulig belastning for naboer og nærområdet. Det blir dessverre anleggstrafikk og støy gjennom hele anleggsperioden.

Informasjonsskriv: Sprenging i Kongleveien (PDF)

Fremdriftsplan for ulike områder. Oppdatert 29. august 2022

Fase 1
• Fra Krysset Borgestadveien/Kongleveien til krysset Kongleveien/Odd Hassels vei:
Fase 1 er ferdigstilt.

Fase 2
• Fra krysset Kongleveien/Odd Hassels vei til krysset Nilserudkleiva/Østhornveien:
Fase 2 er ferdigstilt.

Fase 3
• Fra krysset Østhornveien/Havnabakken tvers over parken til Tåsen terrasse.
Fase 3 er ferdigstilt.

VIKTIG INFORMASJON:
Havnabakken er åpen for trafikk siden uke 34. Den midlertidige kjørebanen som er etablert i parken skal stenges for private personbiler og skal brukes eksklusiv for anleggstrafikk fra uke 35/2022. Veien vil fjernes (unntatt enden ved Havnabakken som skal beholdes som rigganlegg mens arbeider i området pågår) i løpet av 1 måneds periode.
Plenen i parken blir reetablert etter dette.

Fase 4

 • Fra krysset Nilserudkleiva/Østhornveien til krysset Østhornveien/Havnabakken:
  Ny dato: februar 2022 fram til september/desember 2022*.

*Arbeid mellom K17 og K21 (se situasjonsplan) er foreløpig stanset.
Entreprenøren utarbeider en utførelsesplan etter anbefalinger fra geotekniker.
Fremdriftsplan er fortsatt usikker, men denne strekningen bør ikke ta mer enn 3 måneder etter vurdering av VAVs prosjektteam.

 • Ferdig utført 26. august 2022:
  • Grøftearbeid mellom K26 og K25d.
  • Forskalling og armering av K25d
  • Veioppbygging på samme strekk ble utført samtidig.
 • Planlegges utført i neste periode (2 uker):
  • Oppstart grøft mellom K22 og K21 (sprengning).
  • Klargjøre strekk mellom K27 og K22 for asfaltering
  • Flytte brakkeriggen forventes utført i slutten av neste periode.

Se de ulike fasene eller områdene på kartet (PDF)

Se situasjonsplan (PDF)

Anleggstider

Anleggsarbeidet pågår hovedsakelig på dagtid:

 • Mandag til torsdag fra klokken 07:00 til 19:00
 • Fredag fra klokken 07:00 til 13:00

Tilgang og sikring

Prosjektet sørger for at myke trafikanter kommer forbi anleggsområdet på sikker og trygg måte.

Innkjøring til egen bolig må stenges i perioder. Dette avtaler vi fortløpende med berørte minst 24 timer før det blir aktuelt.

Sikring i området, oppdatert 26. august 2022:

 • Vi vil sikre og inngjerde anleggsområdet forskriftsmessig under hele anleggsperioden.
 • Vi har satt opp nye og større informasjonsskilt om prosjektet som viser hele anleggsområdet på hver side av grøften.
 • To nye skilt er satt opp ved riggområdet og på øvre delen av akebakken ved Havnabakken.

Risikoreduserende tiltak som iverksettes i fase 4:

 • Vi har satt opp skilt om stengt vei og skilt som leder fotgjengere og syklister bort fra anleggsområdet.
 • Det etableres en gangvei langs Østhornveien. Gangveien vil gå på utsiden av veien langs Østhornveien. Dette skjer i forbindelse med gravingen som skal foregå i veiarealet. Gangvei vil bli skiltet og gjerdet inn.
 • Vi har engasjert ekstrapersonell ved behov som skal følge med maskinene og hjelpe barn til å komme seg trygt ut fra anleggsområdet.
 • Vi har bestilt tjeneste for å måle støy og lage en rapport der målt støy sammenlignes med grensene i støyforskriften. Vi i prosjektteam jobber også med ekstra reduserende støytiltak.
 • Den midlertidige kjørebanen gjennom parken er inngjerdet og skiltet.

Informasjonsskriv: Stenging av Nilserudkleiva (PDF)

Plassering av rigganlegg

Entreprenøren vurderte 4 alternativer til plassering av rigganlegg, og utførte en risikovurdering med spesiell tanke på sikkerheten til myke trafikanter og minst anleggstrafikk-belastning.

VIKTIG INFORMASJON: Rigganlegg vil reduseres vesentlig i løpet av 1 måneds periode. Det skal benyttes del av midlertidig kjørebane (ved Havnabakken) pluss en del av gammelt rigganlegg. Brakka skal flyttes og vil benyttes en mobil brakka for arbeiderne, mens arbeider i området pågår.

Se mer informasjon om plassering av rigganlegg (PDF 1,6 MB)

Hvem er ansvarlig?

Vann- og avløpsetaten er byggherre. Entreprenør er Becker Entreprenør AS.

Kontakt oss

Kontaktperson Vann og avløpsetaten:

Kontaktperson Becker Entreprenør AS:

Digitalt nabomøte 3. desember 2020

Se opptak fra digitalt nabomøte fra 3. desember 2020