Nye vann- og avløpsledninger Tåsen-Kongleveien

Hva skal vi gjøre?

Dette prosjektet er en del av et større områdeprosjekt på Tåsen.

 • Strekningen omfatter ca. 800 meter der eksisterende vannledning skal erstattes med to nye vannledninger.
 • Felles avløpsledning for både overvann og avløpsvann blir erstattet med et separat system. Dette innebærer én ny ledning for overvann og én ny ledning for avløpsvann.

Hvorfor trenger området nye vann- og avløpsledninger?

Avløpsledningene som ligger i traseen har ikke tilstrekkelig kapasitet til å håndtere et 30 års-regn. Ledningene er også i dårlig forfatning og det er fare for sammenbrudd på enkeltledninger.

Vi utfører arbeidet for å bedre kapasiteten på vann- og avløpsledningene, og sikre brannvanndekningen i området.

For å sikre god drikkevannskvalitet, bygger vi to nye kummer for hver av de gamle; én for vannledninger og én for avløpsledninger.

Hvor skal vann- og avløpsledningene ligge?

Vi har etablert en riggplass for brakke- og anleggsutstyr for entreprenør. Denne er plassert i friområdet mellom Havnabakken og Tåsen Terrasse.

Anlegget er planlagt fra krysset Kongleveien/Borgestadveien i vest. Derfra følger det Kongleveien, Nilserudkleiva, Østhornveien og ender opp øst for Havnabakken, ved den nordlige enden av veien Tåsen terrasse.

Det meste av traseen ligger i offentlig vei. Mellom Havnabakken og Tåsen terrasse skal et natur-/parkområde krysses. 

Slik jobber vi

Når vi skal legge ned de nye vannledningene må vi grave, sprenge, pigge grøfter og groper. Grøftene og gropene skal også sikres med stålplater.

Når vannledningene er lagt og arbeidet er ferdig, vil området settes tilbake i samme stand som før gravingen startet.

Grøften som skal graves blir ca. 3 meter bred og 3-4 meter dyp.

Vi jobber oss fremover etappevis, og strekningen blir totalt ca. 800 meter.

Bygging av nye kummer er et tidkrevende og omfattende arbeid som medfører at vi må grave opp et stort område rundt eksisterende kummer.

  Hva skjer når?

  • Anlegget startet i oktober 2020.
  • Planlagt ferdigstillelse for hele området: våren 2022.

  Vi forsøker å utføre anleggsarbeidet slik at det blir minst mulig belastning for naboer og nærområdet. Det blir dessverre anleggstrafikk og støy gjennom hele anleggsperioden.

  Informasjonsskriv: Sprenging i Konglevein (PDF 0,4MB)

  Fremdriftsplan for ulike områder, oppdatert 14. juli 2021

  Entreprenøren har ferie i uke 30 og 31

  Fase 1

  • Fra Krysset Borgestadveien/Kongleveien til krysset Kongleveien/Odd Hassels vei: november 2020 til august 2021. Ny sluttdato: Entreprenøren ligger etter opprinnelig fremdriftsplan på grunn av mye fjell i grunnen og utfordrende logistikk rundt sprengningsarbeidene.
    
  • Ferdig utført 14. juli 2021: 
   • Grøft og rørlegging til kum K3 (se situasjonsplanen).
   • Kum K3
  • Planlegges utført i neste periode:
   • Sprenging og rørgrøft fra K3 til K2 (uke 29)

  Fase 2

  • Fra krysset Kongleveien/Odd Hassels vei til krysset Nilserudkleiva/Østhornveien: forventet oppstart februar 2021 (22. februar 2021) til september 2021.
   Ny sluttdato: Entreprenøren ligger etter opprinnelig fremdriftsplan på grunn av spesielt arbeid som må utføres for å sikre brukaret (krysse T-banespor). Dette blir utført av en underentreprenør som har ikke kapasitet før etter fellesferien.

    
  • Ferdig utført 14. juli 2021:
   • Trykktesting (K6-K9)
   • Sprengning mellom K9 og K10
   • Tilkobling K9 mot eksisterende
   • Åpning av Kongleveien mellom Nilserudkleiva og Odd Hassels vei.
  • Planlegges utført i neste periode (etter entreprenørens ferie): 
   • Sprengning K10 og etablering av kumgruppe
  • Informasjonsmøte med naboene i fase 2 ble gjennomført 18. mars 2021. Referat ble sendt til deltakerne og finnes her (PDF 0,1 MB)

  Fase 3

  • Fra krysset Østhornveien/Havnabakken tvers over parken til Tåsen terrasse: Forventet oppstart september 2021 til november 2021. Ny dato.
  • Fase 4:
   Fra krysset Nilserudkleiva/Østhornveien til krysset Østhornveien/Havnabakken
   : forventet oppstart november 2021.

  Fase 4

  • Fra krysset Nilserudkleiva/Østhornveien til krysset Østhornveien/Havnabakken: 
   forventet oppstart november 2021 til mai 2022.

  Se de ulike fasene eller områdene på kartet (PDF 0,3MB) 

  Se situasjonsplan (PDF 1MB)

  Anleggstider

  Anleggsarbeidet pågår hovedsakelig på dagtid:

  • mandag til torsdag fra klokken 07:00 til 16:00 
  • fredag fra klokken 07:00 til 13:00

  Tilgang og sikring 

  Prosjektet sørger for at myke trafikanter kommer forbi anleggsområdet på sikker og trygg måte.

  Innkjøring til egen bolig må stenges i perioder. Dette avtaler vi fortløpende med berørte minst 24 timer før det blir aktuelt.

  Sikring i området, oppdatert 14. juli 2021:

  • Vi vil sikre og inngjerde anleggsområdet forskriftsmessig under hele anleggsperioden.
  • Vi har satt opp nye og større informasjonsskilt om prosjektet som viser hele anleggsområdet på hver side av grøften. 
  • To nye skilt er satt opp ved riggområdet og på øvre delen av akebakken ved Havnabakken.

  Risikoreduserende tiltak som iverksettes ved rigganlegg (friarealet ved Havnabakken):

  • Vi har satt opp polstringsmatter på gjerdet rundt rigganlegget 1. februar 2021. Dette skal demonteres og lagres til neste vinter når det blir satt opp igjen.
  • To meter høye polstringsgjerder skal settes opp til neste vintersesong.

  Risikoreduserende tiltak som iverksettes i fase 1 og fase 2:

  • Vi har satt opp skilt om stengt vei og skilt som leder fotgjengere og syklister bort fra anleggsområdet.
  • Gangtrafikk forbi anleggsområde fra kum K3 og videre oppover Kongleveien blir helt stengt.
  • Vi har engasjert ekstrapersonell ved behov som skal følge med maskinene og hjelpe barn til å komme seg trygt ut fra anleggsområdet.
  • Gangsti gjennom Kongleveien 17 og 19 er fjernet. Gangtrafikk er etablert forbi K4 og ned Odd Hassels vei.
  • På grunn av smitteverntiltak i Oslo kommune kan vi ikke arrangere et eget møte for barn om nødvendigheten av å bruke refleks og at de må være forsiktig ved anleggstrafikk. I stedet skal vi lage en video til barn i Tåsen og Kringsjå skole. Videoen er i produksjonsfase og blir distribuert i høsten 2021.
  • VAV har levert boken «Hva er det som rumler under bakken» til alle barn i 1. trinn i Tåsen og Kringsjå skole og til alle barn i totalt 9 barnehager i området.
   Boken handler om hvordan vi får vann i springen, arbeid som skjer under bakken og trafikksikkerhet rundt store kjøretøy. Den ble utarbeidet i samarbeid med pedagoger fra Huseby barnehage, og illustratør og tekstforfatter Pål Roska.
  • Det er bestilt tjeneste for å måle støy og lage en rapport der målt støy sammenlignes med grensene i støyforskriften. Vi i prosjektteam jobber også med ekstra reduserende støytiltak.

  Plassering av rigganlegg

  Entreprenøren vurderte 4 alternativer til plassering av rigganlegg og utførte en risikovurdering med spesiell tanke på sikkerheten til myke trafikanter og minst anleggstrafikk-belastning.

  Se mer informasjon om plassering av rigganlegg (PDF 1,6 MB)

  Hvem er ansvarlig?

  Vann- og avløpsetaten er byggherre. Entreprenør er Becker Entreprenør AS.

  Kontakt oss

  Kontaktperson Vann og avløpsetaten:

  Kontaktperson Becker Entreprenør AS:

  Digitalt nabomøte 3. desember 2020

  Se opptak fra digitalt nabomøte fra 3. desember 2020