Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Nye vann- og avløpsledninger nederst i Myrerskogveien på Kjelsås

Hvorfor trenger området nye vann- og avløpsledninger?

  • Det er behov for å dele felles avløpsledninger til en avløpsledning og en overvannsledning (for blant annet nedbør og veivann) må deles for å redusere antall kjelleroversvømmelser, samt overløp og dermed forurensning i Akerselva.
  • 100 år gamle vannledninger må fornyes for å sikre vannforsyning og dermed opprettholde sikker vannforsyning og brannvanndekning i området.
  • Alle hovedvann- og avløpsledninger fra nabotomta ut i Myrerskogveien må legges om på grunn av regulering og byggeplaner for nytt eldresenter i Kjelsåsveien 114. 

Hvor skal vann- og avløpsledningene ligge?

Anleggsområdet ligger nederst i Myrerskogveien på en 100 meters strekning mellom Kjelsåsvei og Gamle Kjelsåsvei.

Hva gjør vi?

Prosjektet består av to parallelle anlegg: Et for rørpressing og et graveprosjekt

Entreprenørene har gjennomført gravefri kryssing under trikkesporene i Grefsenveien, slik at disse for fremtiden kan skiftes ut og vedlikeholdes uten å forstyrre sporveien eller annen trafikk i Grefsenveien. Ferdigstillelsen av dette har tatt lengre tid enn planlagt, blant annet på grunn av hindringer i grunnen. Kabelkanalene lå ikke slik de skulle, og var opprinnelig plassert i to meters avstand fra våre eksisterende hovedledninger.

Vann- og avløpsetaten (VAV) har utvidet eller oppdimensjonert alle hovedledninger og i tillegg separert felles avløpsledning til to hovedledninger: én for overvann og én for spillvann.

Hovedledningene på kommunens tomt i Kjelsåsveien 112-114 kommer etter hvert til å bli satt ut av drift. Dette blir gjort for å kunne bygge ut når den endelige omkoblingen i krysset Kjelsåsveien/Myrerskogveien er ferdig.

Dette er store og viktige hovedledninger som det tar tid å få lagt om. Vann- og avløpsetaten hadde utført flere ulike forundersøkelser, men likevel ble det altfor trangt om plassen. Under pressingen traff vi også på større stein som forsinket oss.

Vi etablerte en start- og stoppgrop på hver side av Grefsenveien i Myrerskogveien, og i februar 2019 etablerte vi kummer i disse gropene.

Nylig foretok  vi en ny risikovurdering som viser at det er nødvendig å styrke vannforsyningen og brannvanndekningen i området. Vi skal i vårt pågående arbeid uansett grave der bygging av ny kum er planlagt. Derfor var det naturlig at byggingen av denne kummen ble fremskyndet for å unngå å grave opp igjen på samme sted i fremtiden.

Hva skjer når?

Anlegget startet i midten av september 2018, men ferdigstillelsen har blitt forsinket av grunnene nevnt ovenfor.

Arbeider som gjenstår er tilkoblingskummer i krysset Kjelsåsveien/Myrerskogveien.

Ferdigstillelse

Kjelsåsveien/Myrerskogveien er planlagt ferdigstilt i løpet av juli 2020. Vi skal arbeide sammen med Hafslund som har høyspentkabler i grøften vi graver. De må å vise hvor rørene skal plasseres under bakken. Det er også noen utfordringer knyttet opp mot bygging av kummen med tanke på planlagt ferdigstillelse. Vi vil informere berørte beboere omgående hvis vi ikke klarer å bli ferdig til juli 2020.

I perioden når arbeidene for VAV er mindre aktive i Myrerskogveien, er vår entreprenør Hagen Maskin AS i gang i andre nærliggende gater for VAV og abonnentene.

Arbeidstider

Anleggsarbeidet pågår hovedsakelig på dagtid, mandag til fredag fra klokken 07:00-19:00.

Området vil i perioder bli berørt av ulemper som støv og støy. Vi skal sprenge/pigge i en kort periode, og spunte groper og grøfter i en kort periode. I tillegg vil det være anleggstrafikk hele anleggsperioden. 

Trafikkavvikling 

Tiltak

  • Entreprenøren, Hagen Maskin AS, sørger for at myke trafikanter kommer forbi anleggsområdet på sikker måte.
  • Entreprenøren varsler/informerer nærmeste beboere ved spesielle behov.

Nabobrev 17. desember 2019 (PDF 0,1MB)

Hvem er ansvarlig?

  • Vann- og avløpsetaten er ansvarlig byggherre for vann- og avløpsanlegg i Myrerskogveien.
    • Hagen Maskin AS er vår entreprenør.

Andre aktører i området

Prosjektene er en del av Trikkeprogrammet og en samlet plan for gateopprustning der Sporveien, Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten samarbeider om gjennomføringen.

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder

Bjørn Vessia

Telefon
23 44 04 42

E-post

Vann- og avløpsetaten

Byggeleder

Christian Skjæret

Mobilnummer
992 04 220

E-post

Vann- og avløpsetaten

Mediekontakt

Margrete Nilsen

Mobilnummer
917 72 702

E-post

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Besøksadresse
Herslebs gate 5

Entreprenør Hagen Maskin AS

Prosjektleder

Steffen Brevig

Mobilnummer
481 77 709

E-post

Entreprenør Hagen Maskin AS

Anleggsleder

Petter von Malchus

Mobilnummer
993 73 520

E-post