Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging mellom Nordraaks plass og Kubaparken

Bymiljøetaten planleger å tilrettelegge for gående og syklende mellom Nordraaks plass og Kubaparken

Hvor skal det oppgraderes?

Prosjektområdet omfatter plassen sør for Nordraaks plass, Holbergs gate, Holbergs plass, Stensberggata, Akersbakken og krysset Telthusbakken og Maridalsveien. 

Legger en til allerede tilrettelagte gater som deler av Holbergs gate og Telthusbakken, utgjør dette en strekning på cirka 1,4 km. 

 

Hva skjer når?

Forprosjektet forventes ferdigstilt høsten 2020. Byggestart forventes for enkelte deler av strekningen i 2021.

Hvorfor gjør vi dette?

Tilretteleggingen er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Trygge og trafikksikre forhold for fotgjengere gjør det mer attraktivt for flere å gå. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Sykkeltilrettelegging mellom Nordraaks plass og Kubaparken er viktig for å knytte sammen sentrum vest og Grünerløkka. Gatene inngår i det fremtidige sykkelveinettet i Oslo.