Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Nordbergveien

Hva er gjort?

Det er etablert én- og tosidig sykkelfelt i Nordbergveien mellom Rolf Wickstrøms vei og Kongleveien, og tosidig sykkelfelt mellom Borgestadveien og Sognsveien

Der veibredden ikke tillater egne sykkelfelt, er det tilretteleggt for sykling i blandet trafikk ved å stramme inn kryss og bedre siktforhold.

Når skjer det?

Mesteparten av arbeidet ble gjennomført høst 2019.

Det gjenstår å legge rød asfalt i de oppmerkede sykkelfeltene fra Havnabakken til Nordbergveien 51, og innstramming av krysset Havnabakken og Nordbergveien. Dette arbeidet starter våren 2020. 

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Nordbergveien er av varierende bredde, og man velger derfor å bygge egne sykkelfelt der veibredden tillater det. Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister.

Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, og er en viktig brikke i en sykkelrute fra Kringsjå til Tåsen.

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post