Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Norbygata og Tøyengata

Hva planlegger vi å gjøre?

Forslaget innebærer å:

  • etablere motstrøms sykkelfelt i Norbygata
  • utvide fortau i Norbygata der det er behov
  • utbedre sykkelpassasje ved bom i Tøyengata
  • utbedre kryssing av Nylandsveien ved Norbygata

Forslaget innebærer at det ikke lenger vil være lovlig å parkere langs veien på deler av den aktuelle strekningen.

Når skjer dette?

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltaket høsten 2020. 

Det er sendt ut naboinformasjon til berørte beboere med mulighet for å uttale seg.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringer knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister.

Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående.

De aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo og vil kobles på eksisternde og kommende sykkelinfrastruktur.

Les mer

Nærinfo om tilrettelegging for syklende og gående i Norbygata og Tøyengata, juli 2019 (PDF 0.39MB)
Se de andre sykkelprosjektene i Oslo

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Kontakt oss

Bymiljøetaten

E-post