Maridalsveien - oppgradering av sykkelfelt

I Maridalsveien mellom Blåsbortveien og Øvre Stabburvei planlegger Bymiljøetaten tiltak for å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for syklister.

Hva skal vi gjøre?

Over en strekning på 400 meter i Maridalsveien skal det eksisterende sykkelfeltet gjøres bredere. De mest utsatte delene av strekningen vil få opphøyd sykkelfelt, mens de resterende delene får sykkelfelt med rød asfalt. Bak tilfartskontrollen ved Maridalsveien 309, vil det opphøyde sykkelfeltet heves til nivå med fortauet for å legge forholdene bedre til rette for vinterdrift.  Det vil også bli mindre justeringer av eksisterende kantstein, trafikkøyer og oppgradering av ledelinjer for synshemmede ved gangfelt.

Hvor:

Oppgraderingen finner sted i Maridalsveien mellom Blåsbortveien og Øvre Stabburvei.

Når:

Tiltaket gjennomføres i august og september 2021. Noe av arbeidet vil sannsynligvis måtte utføres nattestid pga. den høye trafikkmengden.

Hvorfor:

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Maridalsveien ligger inne i plan for sykkelveinettet i Oslo, og er en viktig transportåre for områdene Korsvoll, Brekke, Frysja og Kjelsås mot sentrum. I tillegg ligger Maridalsveien i nær tilknytning til studiested, skole, arbeidsplasser og t-banestasjon i Nydalen.

Røde sykkelfelt vil tydeliggjøre skillet mellom kjørefelt og sykkelfelt for alle trafikanter, noe som gir økt fremkommelighet og sikkerhet for syklister. For å skjerme syklistene ytterligere fra kjøretøy i de mest utsatte partiene, er det her valgt opphøyd sykkelfelt.