Slik bygger vi Oslo

Bedre plass til gående i Lakkegata og Breigata

Bymiljøetaten planlegger å gi gående bedre plass i Lakkegata og Breigata mellom Grønland og Motzfeldts gate

Hva skal vi å gjøre?

 

  • enveisregulere Lakkegata og Breigata
  • utvide fortauene
  • stramme inn kryss

Enveisregulering for biltrafikk sikrer fortsatt tilkomst til boliger, næring og parkeringshus, men frigjør areal til fotgjengere og bidrar til å holde hastigheten nede.

Trafikkreguleringen i Breigata må følge den i Lakkegata siden det ikke er plass til å snu i enden. I Breigata er det smalt fortau på nordsiden, og dette vil bli utvidet når kjørebanen smalnes inn.

Syklister unntas enveisreguleringen, og det anlegges et kort sykkelfelt inn til krysset med Grønland. Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, og skal tilrettelegges for sykling i blandet trafikk.

Hvor skal dette skje?

I Lakkegata og Breigata mellom Grønland og Motzfeldts gate

 

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk.

Lakkegata er en viktig gang-trasé mellom Grønland og Hausmanns gate. Mange går i kjørebanen fordi fortauene er smale, og det kun er fortau på en side. Det er begrenset biltrafikk i gata, og det meste er tilkomst til boliger og parkeringshus i Breigata. Trafikktellinger viser at det er vesentlig flere som går her enn som kjører bil, og vi ser derfor behovet for å omdisponere arealet i gata.

Når gjennomføres tiltakene?

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltakene våren 2020.