Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende i krysset Maridalsveien/Akersbakken

Hva planlegger vi å gjøre?

Bymiljøetaten skal etablere tosidig sykkelfelt i nedre del av Akersbakken og i Maridlsveien forbi kryssområdet. Videre skal det åpnes for nordgående sykkeltrafikk over Maridalsveien og videre opp Akersbakken.

Tiltaket innbærer også forbedring av overvannshåndtering i Maridalsveien, med utvidelse av grøntområdet og planting av fem nye trær.

Når skjer det?

Bymiljøetaten starter med arbeidet november 2019 og forventer å få det ferdig til sommeren 2020. Det er sendt ut nærinfo til beboere som bor i nærheten av krysset med mulighet for å uttale seg. 

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister. Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående.

Maridalsveien/Akersbakken er en del av det fremtidige sykkelveinettet i Oslo, og er en viktig brikke i en sammenhengende sykkelrute mellom St. Hanshaugen og sentrum øst/Grünerløkka.

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post