Slik bygger vi Oslo

Jordal gateopprustning

Hva skal vi gjøre?

Vi skal oppgradere veiene med bredere fortau. For å kunne gjøre dette vil vi smalne inn kjørebanen noe og fjerne parkeringsplasser i Elverumsgata, Hølandsgata og Skedsmogata.

For å lede overvann bort fra fortau og gang- og sykkelvei etablerer vi regnbed i Hedmarksgata. Regnbed er et nedsenket plantebed som fordrøyer overvann.  

Vi skal også etablere to mindre regnbed i Rolf Hofmos gate, og plante nye trær. Totalt vil det i gateopprustingsprosjektet på Jordal bli felt 12 trær og plantet 11 nye.

I Elverumsgata utenfor det nye amfiet skal det etableres en «kiss and ride» for av og påstigning. Det vil også bli satt opp bysykkelstativ i Hedmarksgata.

Hva skjer når?

Framkommelighet vår/sommer 2020

Arbeidet med å oppgradere Hølandsgata starter 2. mars 2020 i krysset Ullensakergata. Fremkommeligheten kan bli noe redusert og det vil tidvis ikke være mulig å parkere i gata. Når arbeidet er ferdig til høsten vil det være forbudt å parkere i hele gata.

I Normannsgata starter arbeidet ved Kampen skole 9. mars 2020. Fremkommeligheten kan bli noe redusert og det vil tidvis ikke være mulig å parkere i gata. Når arbeidet er ferdig og gata reasfaltert i løpet av høsten vil dagens parkering opprettholdes.

Skedsmogata åpnes igjen for biltrafikk i begynnelsen av april 2020. Jernbaneundergangen er fortsatt stengt på grunn av Skanskas prosjekt på andre siden av banen. Arbeidet med å utvide fortauet på begge sider av gata vil være ferdig ved utgangen av mars.

Arbeidet med Skedsmogata og Rolf Hofmos gate skal ferdigstilles medio februar 2020.

Dette ble gjort høsten 2019

Undergangen i Rolf Hofmos gate ble åpnet igjen for gjennomkjøring. I forbindelse med oppgradering av fortauene og etablering av regnbedd i Rolf Hofmos gate ble det felt ni trær. Her vil det til sommeren bli plantet seks nye trær (svartor og agnbøk).

Deler av skolemuren ble revet for å bygge bredere fortau i Skedsmogata. Ny mur vil være ferdig bygd i mars 2020.

Framdriftsplan

  • Oktober 2019: Oppstart arbeid i Skedsmogata og Rolf Hofmos gate
  • Våren 2020: Oppstart arbeid Normannsgata, Hedmarksgata og Elverums/Hølandsgata: 
  • Høsten 2020: Prosjektet er ferdig

Hvorfor oppgraderer vi? 

Nye Jordal Amfi er planlagt ferdigstilt høsten 2020. Som en del av arbeidet med nye Jordal Amfi, ble det vedtatt ny reguleringsplan for området. Den sier blant annet at gater og park må være ferdigstilt før amfiet kan tas i bruk. 

Hovedformålet med oppgraderingen er å sikre fotgjengernes trygghet og fremkommelighet.

Nabomøter

Hver fjerde onsdag inviterer prosjekt Nye Jordal Amfi naboene til informasjonsmøte. Disse er åpne for alle og det er mulig å stille spørsmål også til gateopprustingsprosjektene. Informasjon om nabomøtene sendes ut i nyhetsbrevet til Nye Jordal Amfi

Tidligere nabomøter

14. mars 2018 ble det arrangert nabomøte om Jordal park og gateopprustningsprosjekt i forbindelse med byggingen av Jordal Amfi. 

Hvor skjer det?

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er byggherre. 

Multiconsult er prosjekterende.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Jasmin Sajnovic

Mobilnummer
412 42 255

E-post