Jens Bjelkes gate og Tøyengata – tilrettelegging for syklende og gående

Bymiljøetaten arbeider med tiltak for å bedre forholdene for syklende og gående i Jens Bjelkes gate og Tøyengata.

Hva skal vi gjøre?

  • I Jens Bjelkes gate mellom Vahls gate og Tøyengata blir det sykkelfelt i begge retninger.
  • Snippenparken får oppgradert løsning for overvannshåndtering og det settes opp nye benker og beplantning.
  • Jens Bjelkes gate fra Sørli plass til Tøyengata skiltes enveiskjørt ned bakken, med unntak for sykkeltrafikk. Det vil ikke lenger være tillatt å parkere i bakken.
  • På Sørli plass bygges det sykkelpassasje, det settes opp nye benker og en del beplantning skiftes ut. Det blir bedre belysning og det settes opp et skilt som viser retning til viktige steder i nærområdet.
  • I Jens Bjelkes gate fra Sørli plass til Kjølberggata vil det kun være lovlig å parkere på en side av gata. Hensikten er å oppnå et mer oversiktlig trafikkbilde og bedre fremkommelighet for syklende og øvrig trafikk. For bedre sikt ved gangfelt og i kryss vil fortauene her bli utvidet. Det skal etableres nye regnbed som vil redusere belastningen på ledningsnettet ved store regnskyll.
  • I Sommerfrydhagen plantes nye bærbusker og frukttrær i området nærmest Jens Bjelkes gate. Det kommer nye benker, bedre belysning og en bane for kulespill.
  • I Tøyengata fra Jens Bjelkes gate til Hagegata blir det bredere sykkelfelt enn i dag. Sykkelfeltet oppover blir hevet fra kjørebanen.
  • Kryssene Tøyengata x Jens Bjelkes gate og Hagegata x Monrads gate strammes opp slik at gangfeltene blir kortere.

Hvor skjer det?

Kartet viser hvor det skal legges til rette for syklende og gående i Jens Bjelkes gate og Tøyengata.

Hva skjer når?

Tilretteleggingen i Tøyengata og Jens Bjelkes gate mellom Vahls gate og Tøyengata sto ferdig i 2021.Hovedarbeidet i Jens Bjelkes gate øst for Tøyengata ferdigstilles i juni 2022.

Hvorfor skal vi gjøre dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Tiltakene vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående. Krysstiltakene vil korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken, noe som vil bedre trafikksikkerheten for gående. Fjerning av gateparkering vil gjøre det mer oversiktlig for både syklende og gående.

Konsekvenser for parkering 

Prosjektet vil ha konsekvenser for parkeringsmulighetene i området. På noen strekninger vil det ikke lenger være mulig å parkere, andre steder blir det reduksjon i plasser eller de flyttes til nærliggende gater. Følg lenken under for mer informasjon: 

Illustrasjon av fremtidig parkeringssituasjon.