Ny snu- og holdeplass på Huk

Naboinformasjon

Takk for tålmodigheten

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet legger til rette for at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til Huk, samt forbedrer den trafikale situasjonen ved å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten i området.

Se tegning som viser planen for området

Dette innebærer prosjektet

Vi skal;

  • Etablere snu- og holdeplass for busser på deler av dagens parkeringsplass
  • Oppgradere fortau, gang- sykkelvei og holdeplass med større areal, ny kantstein, ny asfalt, buskbed og nytt lehus
  • Tydeliggjøre trafikkarealene for alle trafikantgrupper med oppgradert holdeplass, nye skilt, fortau og tydelig kryssing for gående, samt adskilte adkomster for buss og biler til parkering
  • Etablere en sykkelparkering med plass til over 200 sykler, inkludert bysykler
  • Etablere ekstra ladeplasser for elbil
  • Etablere 15 HC-parkeringsplasser
  • Plante 15 nye trær
  • Legge ned høyspent og andre kabler i bakken
  • Oppgradere overvannsløsningen

Hva skjer når?

Planlagt oppstart av arbeidet er i starten av november (uke 44) 2021, og planlagt ferdigstillelse er i juni 2022.

Fremkommelighet i anleggsfasen

Det vil være adkomst til boliger gjennom anleggsperioden. Dette gjelder også for beboere i Hukgrenda, men her kan det bli nødvendig med noen midlertidige løsninger i en periode. Dersom det blir aktuelt vil berørte bli varslet i forkant.

Støy i anleggsfasen

Arbeidene vil i perioder medføre noe støy fra blant annet graving og maskiner. I enkelte perioder kan det bli behov for å utføre arbeid som støyer mer enn det vanlige anleggsarbeidet. Berørte nær anleggsplassen vil bli varslet om dette i forkant.

Vi beklager ulempene anleggsarbeidet kan medføre.

I forbindelse med at entreprenøren skal i gang med steinarbeider vil det være nødvendig å kappe stein med sag. Denne kappingen fører til noe ekstra støy i perioder. Det vil gjøres tiltak for å begrense støyen og støv fra arbeidene vil dempes gjennom vanning.
Arbeidene starter opp i midten av mars 2022 (uke 11) og er forventet å være ferdigstilt i mai.

Konsekvenser for trær

Det er viktig for oss å bevare så mange trær som mulig. Prosjektet vil blant annet bevare en gruppe lindetrær ved den eksisterende snuplassen i Strømsborgveien. Det skal også plantes 15 nye trær - syv hestekastanjer og åtte lindetrær.

Det vil være nødvendig å felle 11 trær: Syv bjørketrær, ett almetre og noen busker på kommunal grunn. I tillegg vil to bjørker på privat grunn felles i samråd med den berørte grunneieren.

Konsekvenser for parkering

I dag er det cirka 220 parkeringsplasser på hovedparkeringsplassen i Strømsborgveien 46. For å kunne realisere prosjektet er det nødvendig å permanent frigjøre areal som tilsvarer rundt halvparten av disse parkeringsplassene.

Hovedparkeringsplassen vil i utgangspunktet være stengt under hele anleggsperioden, og antall parkeringsplasser på Huk vil i denne perioden derfor være sterkt redusert. Eplehagen parkeringsplass like ved holdes åpen. Parkeringsplassen har plass til ca. 120 biler. Det vil jobbes for å holde parkeringsplassen åpen gjennom hele anleggsperioden. Dersom det likevel blir nødvendig med stenging vil man forsøke å gjøre perioden så kort som mulig.

Hvor skjer det?

Prosjektet vil foregå i enden av Strømsborgveien og på eiendommen Strømsborgveien 46, en parkeringsplass som eies av Oslo kommune. Prosjektet berører også et mindre grøntareal rett sør for parkeringsplassen.

Hvorfor gjør vi dette?

Huk snu- og holdeplass er et prosjekt som Bymiljøetaten (BYM) jobber med som oppfølging av bestilling fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Bestillingen baserer seg på et vedtak i bystyret der reguleringsplan for Huk snuplass og holdeplass ble vedtatt, og byrådet ble bedt om å følge opp vedtatt plan.

Prosjektet legger til rette for at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til Huk, samt forbedrer den trafikale situasjonen ved å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten i området.

Kontakt oss

Vaktmesterkompaniet

Spørsmål om den praktiske utførelsen (støy, trafikkavvikling, sperringer, skilting og lignende)
Nabokontakt Syver Bang
Mobil

Bymiljøetaten

Overordnede spørsmål (bakgrunnen for prosjektet, valg av løsninger, hva som skal bygges etc)
Prosjektleder Hege Selbekk