Nye vann- og avløpsledninger i Hovseterdalen

Hva skal vi gjøre?

Vann- og avløpsetaten skal rehabilitere vann- og avløpsledninger gjennom Hovseterdalen.

Det er to avløpsledninger som følger traseen nedover i Hovseterdalen park. Ledningene er på 200 og 600 mm. Disse to ledningene skal rehabiliteres med en gravefri metode. Det betyr i praksis at man går ned i en kum og fører et nytt rør igjennom det eksisterende røret frem til neste kum. Denne metoden vil bli brukt på avløpsledningene fra V1 frem til V18 (se beskrivende tegning av anlegget).

Vannledningen som går igjennom parken per i dag skal oppdimensjoneres fra 150 mm til 300 mm. Fra V1 til K2 skal det graves for å koble oss på en eksiterende ledning. Fra K2 til V18 skal ledningen «utblokkes». Det betyr i praksis at man graver en grop som er 6 meter lang og 3 meter bred ved to kummer, slik at man kan trekke den nye ledningen igjennom den gamle ledningen som ligger der i dag. På denne måten slipper vi å grave opp hele ledningstraseen og alle kummene som er i Hovseterdalen park.

Vi må allikevel grave opp ved alle tilkoblinger som er på vannledningen og ved annenhver kum. Hvor vi skal grave er merket med enten røde prikker eller firkanter på den beskrivende tegningen.
Vi gjør oss ferdig med arbeidene på en etappe av gangen.

Når entreprenøren skal koble over private stikkledninger på provisorisk vannforsyning vil du få ett brev i postkassen 48 timer før det skjer, man må da regne med å være uten vann i 6 timer den dagen som er nevnt i brevet som er mottatt.

Hvorfor gjør vi det?

Vann- og avløpsledningene i Hovseterdalen må rehabiliteres på grunn av gjentakende lekkasjer.

Senest i høst har det vært fem lekkasjer på ledningen og Vann- og avløpsetaten har vært ute og reparert disse på hasteoppdrag. Det er viktig for helheten til ledningsanlegget og driftssikkerheten at denne ledningen blir fornyet så raskt som mulig.

Hvor skjer det?

Området for prosjektet er Hovseterdalen Park, se beskrivende tegning av anlegget.

Hovseterdalen
Etappe 1: K1 til K10. Rød markering angir gravepunkter.

Hovseterdalen
Etappe 2: K10 til K18. Rød markering angir gravepunkter.

Hva skjer når?

• Anleggsarbeidene vil pågå i tidsrommet 31.10.2022 – 15.12.2023
• Det vil være aktivitet på anlegget mandag til fredag fra 07.00 – 19.00
• Dette er datoer som er satt opp i fremdriftsplanen til entreprenøren som skal utføre anleggsarbeidene. Det kan dukke opp uforutsette ting underveis slik at oppgaver må flyttes på i tid.
• 09.02.2023 – 08.03.2022: Grave og erstatte vannledning fra V1 til K2.
• 07.11.2023 – 08.03.2023: Strømperehabilitere begge avløpsledningene fra V1 – V18.
• 09.02.2023 – 02.08.2023: Etappe 1 utblokke vannledning og tilhørende arbeid. Fra K2 – V10
• 05.07.2023 – 08.12.2023: Etappe 2 utblokke vannledning og tilhørende arbeid. Fra V10– V18
• 15.12.2023 Overlevering av ferdig stilt anlegg.

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten leder arbeidet med prosjektet.

Naboinformasjon

Det er anlagt en anleggsvei langs gangveien fra V1 og ned til V14 (Se beskrivende tegning av anlegget). Denne anleggsveien vil være her i hele anleggsperioden. Grunnen til at anleggsveien er etablert her er først og fremst av hensyn til elevene på Voksen skole. I tillegg er det dårlig fremkommelighet gjennom Røahagan. Anleggsveien vil være fullstendig gjerdet inn langs hele traseen, men kryssende gangveier vil bli opprettholdt, slik de er i dag. Entreprenøren vil ha en vakt som følger bilene langs anleggsveien på vei inn og ut av anlegget. Der gangveien krysser anleggsveien vil det da bli sperret av i korte perioder. På denne måten har man god kontroll med de myke trafikantene.

Akebakken som ligger ved ballbingen vil bli opprettholdt så langt det lar seg gjøre.
Vi har forsøkt å legge anleggsveien så tett på eksisterende gangvei og lengst unna akebakken som mulig.

Under juleferien (2022 23.12.2022 – 02.01.2023) vil gjerdene til anleggsveien bli flyttet vekk, slik at det blir en åpning. Men det vil fortsatt være en forhøyning ved anleggsveien. På nyåret vil vi sette tilbake gjerdene ved akebakken og sikre disse med støtdempende matter. Pga. kabler som blir festet til gjerdene vil det da ikke være mulig å flytte gjerdene i helgene. Byggegjerdene som er satt opp ved akebakken til Vestjordet barnehage vil bli sikret med støtdempende matter, så bruken av denne akebakken vil bli noe begrenset.

De områdene som blir berørt av anleggsarbeidene vil bli tilbakestilt i minst like god stand som de var før anleggsarbeidene ble igangsatt. Hullene vi graver vil bli fylt igjen så fort man er ferdig med den etappen. Da arbeidene avsluttes i desember 2023, vil man derfor ikke få tilbakestilt alt før våren 2024.

Kontakt

Vann- og avløpsetaten
Telefon