Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Hovseterdalen – forprosjekt for vann- og avløpsledninger og bekk

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Vann- og avløpsledninger og gjenåpning av bekk

  • Forprosjektet startet opp i september 2018.
  • Undersøkelse av hvordan rehabilitering av vann- og avløpsledningene gjennom dalen kan gjøres og hvordan Mærradalsbekken kan gjenåpnes.
  • Forprosjektet ferdigstilles i løpet av 2020.

Hva skal vi gjøre?

I forprosjektet skal vi undersøke hvordan vi skal rehabilitere vann- og avløpsledningene gjennom dalen, og hvordan Mærradalsbekken kan gjenåpnes. Det er gjennomført grunnundersøkelser for å avklare kvaliteten på jordmassene og planlegge prosjekteringen. 

Mærradalsbekken vil utformes grunt som en naturlik og urban bekk ved en gjenåpning. Det gamle bekkerøret beholdes for å avlaste bekken ved mye regn. Vi skal ta hensyn til dagens bruk av dalen, både vinter og sommer, ved plassering og utforming av bekkeløpet.

Resultatene fra undersøkelsene, samt tids- og kostnadsrammer for rehabilitering av vannledninger og bekkeåpning samles i en rapport før prosjektet vedtas endelig.

Hvorfor gjør vi det?

Vann- og avløpsledningene i Mærradalen må rehabiliteres på grunn av gjentakende lekkasjer.

Vi skal samtidig prosjektere en løsning for en eventuell gjenåpning av Mærradalsbekken gjennom dalen. Mærradalsbekken er en av bekkestrekningene som er utpekt i kommuneplanen for Oslo som en strekning som bør gjenåpnes, i tråd med byøkologisk program. Bekken i Mærradalen går i et 900 meter langt rør under bakken. Å åpne bekken vil øke det biologiske mangfoldet i dalføret, bedre vannkvaliteten og øke kapasiteten for flomdemping i Mærradalsbekken.

Hvor skjer det?

Området for prosjektet er Hovseterdalen ved Hovseter/Røa, der Mærradalsbekken går i rør, mellom Sørkedalsveien og snuplassen i Røahagan

Hva skjer nå?

Forprosjektet startet opp i september 2018 og skal være ferdig våren 2020.

Eksterne rådgivere utenfor Vann- og avløpsetaten gjennomfører en ekstern kvalitetssikring av prosjektet i mars/april. Disse ser på prosesser, risiko, kostnader og gjennomførbarhet.

Vann- og avløpsetaten vil så gjennomføre en intern vurdering av prosjektet og gå i dialog med Byrådet for miljø og samferdsel, før et eventuelt budsjettinnspill.

Hvem er ansvarlig?

Prosjektet er et samarbeid mellom Bydel Vestre Aker, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten.

Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten leder arbeidet med prosjektet.

Naboinformasjon

Vann- og avløpsetaten samarbeider med Bydel Vestre Aker om informasjon til beboere og andre berørte i området.

Kontakt

Vann- og avløpsetaten

Telefon
23 44 00 00

E-post

Resultatene fra forprosjektet i Hovseterdalen