Økern!

Med prosjektet Økern! vil Oslo kommune og KORO utfordre og utforske kunstens rolle i byutvikling. Kunstnere – bli med og skap en ny bydel!

Kort beskrivelse 

Kulturetaten søker kunstnere for kunstprosjekter på Økern. Utlysningen er en del av prosjektet Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen, som er et samarbeid mellom flere offentlige etater og andre byutviklingsaktører i området

Utlysningstekst

Økern! er et prosjekt der Oslo kommune samarbeider med KORO om å realisere kunstprosjekter i Hovinbyen i nært samarbeid med lokalbefolkning og byutviklingsaktørene.

Utlysningen er en av flere som er planlagt forskjellige steder i Hovinbyen i perioden 2020-2023.

Vi ønsker å invitere kunstnere til å bidra til utviklingen av området - selve hjertet i et av Norges største byutviklingsområder. Vi ønsker kunstprosjekter som tar utgangspunkt i Økern slik området er i dag, som tar historien til området med seg og som bruker den planlagte utviklingen av området som rammeverk. Vi ønsker å trekke kunst og kunstnerisk kompetanse inn tidligere og på andre måter enn det vi er vant til i byutviklingsprosjekter.

Utlysningen inngår i prosjektet «Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen» der Oslo kommune (ved Kulturetaten, Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Byantikvaren) samarbeider med KORO om å realisere kunstprosjekter i Hovinbyen. 

Prosjektet vil undersøke hvordan kunst og kunstnere kan spille en rolle i byutviklingen med kunstprosjekter som kommenterer, griper inn i eller på andre måter påvirker visjoner og planer for området. Det overordnede målet er å utvikle nye metoder for å arbeide med kunst offentlig rom i sammenheng med byutvikling. 

Vi er åpne for alle uttrykksformer, enten det er skulpturer, installasjoner, arkitektoniske konstruksjoner, lydbaserte uttrykk, film, fotografi, performance, aksjoner, tekst, digitale uttrykksformer, verksteder, eller kombinasjoner av disse.

Det vil bli gitt prioritet til prosjekter som på ulike måter har lokal forankring, enten områdets beboere medvirker, det er koplet til lokale initiativ og organisasjoner, involverer ansatte i bedrifter og virksomheter, eller skjer i samarbeid med lokale tomteeiere og andre relevante interessenter. 

Kunstprosjektet(-ene) vil realiseres parallelt med utviklingen og behandlingen av den nye reguleringsplanen for Økern. Utlysningen er ikke knyttet til spesifikke byggeprosjekt og prosjektene bør derfor være av midlertidig art og ha form av en intervensjon i den pågående utviklingen.

Hensikten med utlysningen er å engasjere kunstnere til å utfordre og berike konvensjonelle måter å tenke kunst i byutvikling på og slik bidra til å skape en rik og sammensatt bydel. 

Etatene som er med i samarbeidet er, foruten Kulturetaten og KORO, Plan og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Byantikvaren.  Eiendomsutviklere som utvikler tomter i området og øvrige aktører kan trekkes inn i den videre utviklingen av kunstprosjektet.

Kunstprosjektet får en sterk og bred forankring i ulike fagmiljøer gjennom en felles styrings- og arbeidsgruppe der representanter fra de fire kommunale etatene og KORO deltar. Dette felles eierskapet gjør gjennomføringen smidig og åpner for at kunstprosjektene kan kobles til andre pågående prosesser i området. Det brede eierskapet sørger videre for synlighet og for at kunstprosjektene blir diskutert og tatt stilling til blant sentrale aktører i byutviklingssammenheng. 

Om Økern 

Området rundt Økern har vært preget av mye byggeaktivitet de siste ti årene, noe det også vil være i årene som kommer.

Oslo kommune legger opp til at området gradvis skal formes om fra et bil- og lagerbasert industriområde til et tett bystrøk med boliger og næringsbygg. Kommunens mål er blant annet å utvikle gode offentlig rom i området; parker, torg og møteplasser. Utviklingen av Økern drives frem i et samspill med private utviklere. 

Krav til oppdraget:

Søker bes om å sende inn motivasjonstekst og CV der relevante prosjekter trekkes frem. Motivasjonsteksten bør romme ideer og tanker om hvordan oppdraget tenkes løst. Motivasjonsteksten bør samtidig belyse de muligheter og begrensninger søker ser i oppdragsutlysningen.

Etter en vurdering av innlevert materiale vil kunstutvalget invitere en eller flere søkere til å jobbe frem honorerte detalj-forslag til prosjekt(er). Utvalget forbeholder seg også retten til ikke å gå videre med noen av søknadene.

Søkere kan frivillig samtykke til at søknaden deres blir inkludert i en idébank. Denne idébanken vil bli gjort tilgjengelig for andre aktører i området for å gi disse mulighet til å invitere til realisering av ideer de finner interessante. Dette kan skje uavhengig av hvilke søkere kunstutvalget bestemmer seg for å ta med videre. Dersom du ikke ønsker at din søknad skal gjøres tilgjengelig for andre aktører i området ber vi deg informere oss om dette i søknaden.

Arbeidssted:

Det vil legges for rette for at deltagende kunstnere får arbeidssted i Hovinbyen dersom de ønsker dette, i samarbeid med Pådriv (paadriv.no).

Søknadsfrist:

26. oktober

Fremdrift:

Prosjektene skal gjennomføres i løpet av 2021.

Økonomisk ramme for prosjektet:

Kunstprosjektet(-ene) har en totalramme på 1 500 000 kr inkl. 5% til BKH-avgift.

Kunstutvalg:

Kunst i offentlig rom og byutvikling ledes av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Kulturetaten, Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Byantikvaren og KORO. Det vil i tillegg til arbeidsgruppen knyttes en prosjektkoordinator til prosjektet.
Kunstutvalget vil bestå av representanter fra Kulturetaten, Plan og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Byantikvaren og KORO.

Spørsmål om utlysningen kan rettes til:

Hans Christian Skovholt
Epost: hanschristian@kul.oslo.kommune.no
Mobil: 984 07 685

Bakgrunnsmateriale

Søknad sendes i PDF-format på e-post til:

postmottak@kul.oslo.kommune.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der.