Haakon Tveters vei - tilrettelegging for syklende og gående

Hva skal vi gjøre?

Forslaget innebærer å etablere sykkelfelt i begge retninger i Haakon Tveters vei fra Østmarkveien til Skøyenkroken. Det er også planer om å stramme opp de fleste kryss på strekningen.

Etablering av sykkelfelt mellom Skøyenåsveien og Skøyenkroken medfører at det ikke lenger vil være mulig å parkere på store deler av strekningen. I en overgangsperiode vil det etableres en midlertidig parkeringsplass på området rett nord for bensinstasjonen, der det vil være mulig å parkere mot avgift.

Når skjer dette?

  • Høsten 2020 ble det merket opp midlertidig sykkelfelt i kvartalet fra Østmarkveien til Skøyenåsveien.
  • Høsten 2021 ble det etablert sykkelfelt videre mellom Skøyenåsveien og Skøyenkroken. Her er det i hovedsak anlagt permanente sykkelfelt med rød asfalt og ny oppmerking, med unntak for et par områder med kryssinnstramminger som ble utsatt til 2022 i påvente av omregulering.
  • Vann- og avløpsetaten gjør større arbeider gjennom krysset med Vetlandsveien/Oppsalveien, og krysset blir så strammet inn av dem. Ferdigstillelse november 2022.
  • Høsten 2022 ferdigstiller vi gjenstående områder i Vetlandsveien med kryssinnstramminger og permanente sykkelfelt med rød asfalt.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringer knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister.

Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående. Krysstiltakene vil korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken.

Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, og er et viktig bidrag til en sammenhengende sykkelrute fra Oppsal via Bryn og videre mot sentrum.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon

Les mer

Nærinfo om sykkelfelt i Haakon Tveters vei, februar 2019(PDF 0.43MB)

Se de andre sykkelprosjektene i Oslo