Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Haakon Tveters vei

Hva skal vi gjøre?

Forslaget innebærer å etablere sykkelfelt i begge retninger i Haakon Tveters vei fra Østmarkveien til Skøyenkroken. Det er også planer om å stramme opp de fleste kryss på strekningen.

Når skjer dette?

Det har vært stort engasjement rundt tiltaket, og det kom inn mange innspill i høringsprosessen. Grunnet behov for videre avklaringer, og ønsker om utredning av alternativer, er tiltaket utsatt til 2020.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringer knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister.

Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående. Krysstiltakene vil korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken. 

Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, og er et viktig bidrag til en sammenhengende sykkelrute fra Oppsal via Bryn og videre mot sentrum.

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post