Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Haakon Tveters vei

Hva skal vi gjøre?

Forslaget innebærer å etablere sykkelfelt i begge retninger i Haakon Tveters vei fra Østmarkveien til Skøyenkroken. Det er også planer om å stramme opp de fleste kryss på strekningen.

Når skjer dette?

Høsten 2020 ble det merket opp midlertidig sykkelfelt i kvartalet fra Østmarkveien til Skøyenåsveien. Vinteren 2020/21 skal krysset med Vetlandsveien oppgraderes i regi av Vann- og avløpsetaten. Våren/sommeren 2021 oppgraderes strekningen mellom Østmarkveien og Skøyenåsveien med rød asfalt, ny oppmerking og kryssinnstramminger, og det bygges sykkelfelt videre det neste kvartalet til krysset med Skøyenkroken.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringer knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister.

Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående. Krysstiltakene vil korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken. 

Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, og er et viktig bidrag til en sammenhengende sykkelrute fra Oppsal via Bryn og videre mot sentrum.

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post