Slik bygger vi Oslo

Grefsenveien Storo-Disen

Hvorfor ble det bygd om?

For å kunne tilby et godt trikketilbud, har Oslo kommune besluttet å starte fornying av trikkeparken i 2020. Det krever en oppgradering av trikkeinfrastrukturen på enkelte steder i byen, blant annet i Grefsenveien. I tillegg var trikketraseen i Grefsenveien slitt, hadde dårlig fremkommelighet og manglet tilrettelegging for syklister.

Hvor bygde vi om?

Prosjektet arbeidet på strekningen fra Storokrysset til Disen vendesløyfe.

Hva ble gjort?

Strekningen fikk en omfattende gateoppgradering hvor det ble gravd dypt og bredt - i hele veiens bredde. Målsettingen var å bedre kollektivtrafikkens fremkommelighet ved å anlegge et separat og fysisk atskilt kollektivfelt frem til 100 meter fra Storokrysset hvor trikk og buss deler feltet med biler som skal østover på ringveien.

Det ble også etablert sykkelfelt ut av krysset, opp til Disen, mens sykkelfelt i motsatt retning blir en del av reguleringsarbeidet som Bymiljøetaten igangsetter i 2018. For å unngå nytt gravearbeid på strekningen i nær fremtid benyttet også Vann- og avløpsetaten anledningen til å skifte en eldre vannledning som lå midt i veien.

Hele strekningen fikk nye fortau, ny belysning og universelt utformede holdeplasser.

Hva skjedde når? 

  • August 2018: Oppstart av innledende vann- og avløpsarbeid i nedre del av veien, nær Storokrysset. I denne fasen var Grefsenveien åpen for alle trafikantgrupper.
  • Desember 2018: Grefsenveien stengt på strekningen for biler mens buss overtok for trikk. 
  • Våren 2020: Prosjektet ferdig og trikken var tilbake søndag 3.5.2020. Se nyhetssak i lokalavisen Nordre Aker Budstikke om begivenheten

 

Hvem var ansvarlig?

Sporveien var byggherre, med Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten som samarbeidspartnere.

Kontakt oss

Sporveien

Prosjektleder

Maria Suhr

E-post

Sporveien

Kommunikasjonsrådgiver

Sven Øvergaard

E-post