Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Gjerdrums vei

Hva skal vi gjøre?

Forslaget innebærer å etablere sykkelfelt mellom Sandakerveien til undergang under Ring 3. Veibredden gir kun plass til ensidig sykkelfelt. Forslaget innebærer også reasfaltering av veibanen.

Når skjer det?

Arbeidet er planlagt gjennomført i løpet av 2019. Det er sendt ut nærinfo til berørte i gata med mulighet for å uttale seg. 

Hvorfor gjør vi dette?

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo. Ved å etablere sykkelfelt i Gjerdrums vei kobles sykkelveien langs Ring 3 med eksisterende sykkeltilrettelegging i Nydalen og sørover mot sentrum.

Sykkelfelt i Gjerdrums vei vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Tiltaket vil også redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående.

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post