Rehabilitering av Gjerdingen og Store Daltjuven

Hva skal vi gjøre?

Dam Gjerdingen tilfredsstiller ikke gjeldende krav i damsikkerhetsforskriften. Vann og avløpsetaten har derfor startet en ombygging av dammen. I samme omgang skal også lukearrangementet i front av overføringstunnelene mellom Gjerdingen og Daltjuven, samt mellom Daltjuven og Sandungen, skiftes ut. Ferdigstilt desember 2021.

Hvorfor gjør vi det?

Dette gjøres for at dammen skal tilfredsstille Norges vassdrags- og energidirektoratets (NVE) krav til damsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) 

Hvordan gjør vi det?

Vannet tappes ned 

Vannet må først tappes ned.Tappingen starter i mars 2021, og vil pågå frem til juni.2021.
Oppfylling av både Daltjuven og Gjerdingen startet i desember 2021
.

Gjerdingen vil tappes ned 6,75 meter og Store Daltjuven 6,5 meter.

Ferdsel i område kan medføre fare, spesielt der det er mudderbunn og i bratte skråningene der det tidligere var vann. Vær oppmerksom på at det er mulighet for svekket is mens tappingen pågår. Følg merket skiløype.

Anleggsarbeidene

Anleggsarbeidene startet mai/juni og pågå fram til desember 2021, med noen avsluttende arbeider vår/sommer 2022. 

Ombyggingen innebærer å fjerne eksisterende dam og overløp i sin helhet, for deretter å etablere en ny massiv betongdam fundamentert på fjell. Den nye dammen anlegges med tilnærmet samme linjeføring som eksisterende dam. Nytt hydraulisk utformet betongoverløp anlegges på samme sted som eksisterende overløp, men flyttes litt oppstrøms for å gå klar av ny bro. Terskelen støpes mot nye utstikkende vangemurer i betong på hver side som vil adskille konstruksjonen mot tilstøtende oppstrøms tilbakefylling av løsmasser mot dammen. Alle betongkonstruksjoner forankres med fjellbolter til fundamentet. 

Når betongdammen er støpt ferdig er det planlagt å tilbakefylle løsmasser mot oppstrøms side på tilnærmet tilsvarende måte som det er gjort mot eksisterende konstruksjon. Nedstrøms side vil bli delvis nedfylt. Synlige flater på nedstrøms side er tenkt forblendet med murblokker fra eksisterende dam. Forblending våren 2022.

På grunn av lite nedbørsfelt kan de ta opptil to år etter at arbeidene er av sluttet før full vannstand er oppnådd i Gjerdingen.
Gjerdingen er per dags dato fylt opp ca.to meter (medio februar 2022).

Fra Stryken til Gjerdingen og til Store Daltjuven vil det i hele perioden bli anleggstrafikk på arbeidsdager. Dette blir spesielt skiltet.

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune, ved Vann- og avløpsetaten er ansvarlig for arbeidene.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål til prosjektet. 
•    E-post: kunde@vav.oslo.kommune.no
•    Telefon: 23 44 00 00

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder

Henrik Didlriksen

Mobilnummer
90 82 77 04

E-post

Vann- og avløpsetaten

Byggleder

Øyvind Røed

Mobilnummer
90 78 42 11

E-post