General Ruges vei – oppgradering av sykkelfelter

Bymiljøetaten skal gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle på Ytre ringvei/General Ruges vei ved å oppgradere dagens sykkelfelter. Det skal også gjøres oppgraderinger av blant annet fortau og bussholdeplass.

Hva skal vi gjøre?

  • På Ytre ringvei/General Ruges vei på strekningen mellom Ulsrud Videregående skole og Eterveien skal det etableres en ca. 800 meter lang strekning med opphøyde røde sykkelfelt på begge sider av veien. Sykkelfeltene vil være 2,2 meter i bredden og heves slik at de er ca. 10 cm over kjørebanen som ligger ved siden av
  • Bussholdeplassen ved Bøler t-bane oppgraderes med lengre plattform, nye busskur og sanntidsskjermer. Her skal det også etableres opphøyd sykkelfelt bak holdeplassene slik at syklister kan kjøre forbi bussholdeplassen på en sikrere og mer hensiktsmessig måte.
    Det vil utarbeides nye løsninger for bussholdeplassene Olav Nygards veg og Eftasåsen. Oppgradering av disse bussholdeplassene vil gjennomføres på et senere tidspunkt.
  • Veikryss langs strekningen skal strammes inn for å gjøre trafikkbildet mer oversiktlig og redusere hastigheten
  • I Bølerliakrysset etableres det midtrabatt for å bedre forholdene for gående
  • Fortauene langs strekningen skal heves
  • Det skal etableres nye regnbed på strekningen for bidra til bedre overvannshåndtering

Hvorfor gjør vi dette?

Røde sykkelfelt vil tydeliggjøre skillet mellom kjørefelt og sykkelfelt for alle trafikanter, noe som gir økt fremkommelighet og sikkerhet for syklister. Det etableres opphøyde sykkelfelt for ytterlige å skjerme syklistene fra kjøretøy.

Prosjektet bidrar til å bedre tilretteleggingen for gående, syklende og kollektivreisende. Dette er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Hvor skjer det?

Ytre ringvei er en viktig nord – sør forbindelse gjennom bydel Østensjø. Strekningen knytter sammen eksisterende sykkelanlegg sør i bydelen med Tvetenveien i nord. I tillegg fungerer den som en intern hovedvei for bydelen.

Prosjektet vil foregå på General Ruges vei mellom Ulsrud videregående skole og Eterveien.

Det etableres en rigg på gressletten mellom Utmarksveien 2 og General Ruges vei.

Hva skjer når?

Forberedende arbeid (tilrigging etc) starter i begynnelsen av september 2021 (uke 37). Byggearbeidet starter ca. en ukes tid senere. Planlagt ferdigstillelse er desember 2022.

Arbeidene starter på vestsiden av veien vis-a-vis Ulsrud videregående skole, før man jobber seg etappevis sørover til Eterveien. Etter dette jobbes det på østsiden av veien, også dette etappevis fra Ulsrud videgående skole ned til Eterveien.

Fremkommelighet i anleggsperioden

To kjørefelt og fortau på den en side av hele den 800 meter lange strekningen vil være åpne gjennom anleggsperioden.
På etappen det arbeides med vil det av sikkerhetsårsaker være nødvendig å stenge sykkelfeltene på begge sider av veien og fortauet på den siden av veien. Entreprenøren vil, der det lar seg gjøre, forsøke å holde fortau og sykkelfelter på begge sider av veien åpne på de strekningene der det ikke arbeides.
For å sikre en trygg anleggsgjennomføring vil det være nødvendig å redusere hastigheten for kjøretøy på strekningen som påvirkes av anleggsarbeidet.
Dagens bussholdeplasser vil i løpet av våren og sommer 2022 erstattes med midlertidige holdeplasser like i nærheten.
Sideveier vil holdes åpne slik at naboer har adkomst til sine bygg.
Adkomster til t-bane, skoler, idrettshall osv. vil holdes åpne.

Vi oppfordrer alle trafikanter til å være oppmerksomme og vise hensyn når man ferdes i området i anleggsperioden.

Støy i anleggsperioden

Arbeidene vil generelt ikke være spesielt støyende, men noe støy må påregnes.

I noen kortere perioder vil det også kunne forekomme arbeid som støyer en del. Berørte vil informeres.

Det vil være arbeidstider på dagtid mandag-fredag.

Vi beklager eventuell støy og andre ulemper arbeidet medfører.

Natt til torsdag 30.6 og natt til 1.7 (kl 21 – 06) vil det være nødvendig med gravearbeid i Eterveien/General Ruges vei. Det vil kunne forekomme noe støy fra gravemaskiner og massekomprimering. Årsaken er at det skal utføres arbeider med gjennomføring av rørkanal under veien. Arbeidet må utføres på natt for å unngå påvirkning på kollektiv- og biltrafikken i området.

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Naboinformasjon

Statusoppdatering 1. juli 2022.

Kontaktperson

Spørsmål om den praktiske utførelsen (støy, trafikkavvikling, sperringer, skilting etc.) rettes til entreprenøren Trasé AS;

Lukasz Mirkiewcz

Tlf 99898066

Spørsmål om overordnet plan (hva som skal bygges, hvorfor det skal bygges etc) - kontakt;

Bymiljøetatens postmottak postmottak@bym.oslo.kommune.no