Gateoppgradering – Helgesens gate og Københavngata

Oslo kommune er i gang med forprosjekt for å bedre tilretteleggingen for syklende og gående i Helgesens gate og Københavngata.

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten skal i Helgesens gate lage sykkelfelt og øke bredden på eksisterende fortau. For å gi plass til syklende og gående, vil Helgesens gate enveisreguleres mot vest fra Tromsøgata til Toftes gate med sykkelfelt i motgående kjøreretning. Dette vil innebære at gateparkering må fjernes på store deler av strekningen.

Som følge av foreslått enveisregulering i Helgesensgate vil det også være nødvendig å se på kjøremønsteret i Sofienberggata, samt mindre trafikksikkerhetstiltak.

I Københavngata planlegges gateopprusting som skal bidra til bedret overvannshåndtering, økt byliv og trafikksikkerhet.

  • Parkering
    • Gateparkering i Helgesens gate fjernes. HC
    • HC-parkering og varelevering ivaretas
  • Trær
    • Bymiljøetaten vil så langt det lar seg gjøre bevare trærne i området. Foreløpig ser det ikke ut som vi blir nødt til å felle noen trær.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse fremtidens utfordringer i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet. Et sammenhengende sykkelveinett ser vi er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Helgesens gate er en viktig lenke i Plan for sykkelveinettet for Oslo (Oslo kommune, 2018), for tryggere sykling mellom øst og vest i byen. Tiltakene i gata vil også gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklister og gående lokalt på Grünerløkka og Sofienberg.

Københavngata fungerer som flomvei ved store nedbørsmengder, men er ikke utformet for dette i dag. Dagens utforming er også lite attraktiv med tanke på ønsket prioritering av gående og levende byrom i sentrum.

Hvor skjer det?

I Helgesens gate på strekningen mellom Tøyenparken og Toftes gate. Samt i Københavngata mellom Seilduksgata og Helgesens gate.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er ansvarlig for videre plan og fremdrift i forprosjektet.

Hva skjer når?

Bymiljøetaten skal anbefale en løsning og så beslutte om prosjektet skal gjennomføres iløpet av høsten 2022. Dersom prosjektet besluttes gjennomført ligger det an til at prosjektet vil gjennomføres i løpet av 2023.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder
Jakob Lagethon Bjørnstad
Telefon