Gateoppgradering i Grefsenveien - fra Disen til Myrerskogveien

Bymiljøetaten skal oppgradere Grefsenveien for syklister og gående, samt forbedre overvannshåndtering mellom Disen holdeplass og Myrerskogveien.

Hva skal vi gjøre?

  • sammenhengende og opphøyd sykkelfelt
  • nye og bredere fortau
  • utbedre og bygge nytt overvannanlegg, samt separere overflatevann fra avløpsnettet
  • grønne overvannsløsninger gjennom regnbed og fordrøyningsmagasin
  • opparbeidelse av ny park
  • tiltak for økt trafikksikkerhet

Hva skjer når?

Anleggsstart tidligst mot slutten av 1.kvartal, eller starten på 2. kvartal 2023.

Hvorfor gjør vi dette?

Bedre tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Som en del av dette arbeidet har Oslo kommune en offensiv sykkelstrategi, hvor blant annet Grefsenveien er utpekt som en trasé med stort sykkelpotensial. Til tross for at deler av veien i dag er dårlig tilrettelagt for syklister viser en sykkeltelling fra august 2020 gjennomsnittlig 1560 syklister daglig. Med bedre tilrettelegging forventes det at dette tallet vil øke.

Bymiljøetaten skal etablere sammenhengende sykkeltrasé fra Kjelsås og ned til sentrum. Deler av strekningen inn mot sentrum er ferdig, men fortsatt gjenstår flere områder.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er ansvarlig for arbeidet som skal utføres.

Kontakt oss

Kontakt oss