Gateoppgradering Grefsenveien, Disen-Myrerskogveien

Hva skal vi gjøre? 

Bymiljøetaten skal gjøre oppgraderinger for syklister og gående i Grefsenveien – i første omgang overfor Disen holdeplass og til Myrerskogveien, og deretter strekningen videre til Midtoddveien på Kjelsås.

Dette innebærer :

  • nye og bredere fortau
  • bedre belysning
  • sammenhengende og opphøyd sykkelfelt 

I tillegg blir det utført vann- og avløpsarbeider på Grefsenplatået, for å sikre bedre håndtering av overflatevann.

Hva skjer når? 

Anleggsstart vil tidligst være 1.kvartal 2023.

Hvorfor gjør vi dette?

Bedre tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Som en del av dette arbeidet har Oslo kommune en offensiv sykkelstrategi, hvor blant annet Grefsenveien er utpekt som en trasé med stort sykkelpotensial. Til tross for at deler av veien i dag er dårlig tilrettelagt for syklister, er antallet som sykler her betydelig. Det viser en sykkeltelling fra juni 2017, hvor det ble registrert et daglig gjennomsnitt på 1097 syklister. Det er grunn til å tro at antallet vil øke betydelig når forholdene for syklister bedres.

Bymiljøetaten skal derfor etablere sammenhengende sykkeltrasé fra Kjelsås og ned til sentrum. Deler av strekningen inn mot sentrum er ferdig, men fortsatt gjenstår flere områder.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er ansvarlig for arbeidet som skal utføres.

Kontakt oss