Slik bygger vi Oslo

Eventyrveien - tilrettelegging for syklende

Hva skal vi gjøre?

Strekningen skal tilrettelegges for sykling i blandet trafikk ved å fjerne muligheten for gateparkering. Dette vil gjøre veien mer oversiktlig. I tillegg skal krysset med Per Gynts vei smalnes inn, og vi vil lage nytt grøntareal her som skal bidra til bedre håndtering av overvann (regn- og smeltevann). 

Hvor skjer dette?

Tilretteleggingen skjer i Eventyrveien mellom Niels Henrik Abels vei og Sognsveien.

Når skjer dette?

Vi planlegger å gjennomføre oppgraderingen i oktober 2020.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for at flere skal kunne velge sykkelen.

Eventyrveien er definert som sykkeltrasé i Plan for sykkelveinettet i Oslo, som ble vedtatt i bystyret i 2018. Tilretteleggingen vil gi en direkte sykkelforbindelse mellom Ullevål Hageby og Blindern, og den bidrar til å skape en sammenhengende tverrforbindelse mellom Gaustad i vest og Sinsen i øst via Ullevål og Bjølsen.