Eventyrveien - tilrettelegging for syklende og gående

Bymiljøetaten planlegger tiltak for å gjøre det tryggere å gå og sykle i Eventyrveien.

Hva skal vi gjøre?

Det blir parkeringsforbud i Eventyrveien vest for Sognsveien for å bedre sikt og fremkommelighet for syklende og gående. Krysset med Per Gynts vei er svært utflytende, og skal smalnes inn med steinsetting for å bedre trafikksikkerheten for syklende og gående. Overflødig kjøreareal blir gjort om til fortau. Det arbeides med å finne en løsning som også ivaretar hagebyens unike kulturminneverdier.

Hvor skjer dette?

Tilretteleggingen skjer i Eventyrveien mellom Niels Henrik Abels vei og Sognsveien.

Når skjer dette?

Vi planlegger å gjennomføre oppgraderingen tidligst våren 2022.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for at flere skal kunne velge sykkelen.

Eventyrveien er definert som sykkeltrasé i Plan for sykkelveinettet i Oslo, som ble vedtatt i bystyret i 2018. Tilretteleggingen vil gi en direkte sykkelforbindelse mellom Ullevål Hageby og Blindern, og den bidrar til å skape en sammenhengende tverrforbindelse mellom Gaustad i vest og Sinsen i øst via Ullevål og Bjølsen.