Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Etterstadgata

Hva skal vi gjøre?

Forslaget innebærer å innføre parkeringsforbud for å bedre siktforholdene for syklende og gående i gata. Krysset Vålerenggata og Danmarks gate skal strammes inn, og det skal etableres et par innsnevringer i gata for å redusere farten.

 

Når skjer dette?

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltaket september/oktober 2019.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. 

Å forhindre gateparkering i Etterstadgata vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende og gående. Bedre forhold for syklende i gata vil bidra til å redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bidra til bedre forholdene for gående.

Etterstadgata er en viktig nord-sør-forbindelse øverst på Vålerenga. En sykkelrute her åpner en forbindelse for syklende fra Strømsveien i retning Manglerud/Bryn.

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post