Enebakkveien – tilrettelegging for syklende og gående

Hva skal vi gjøre?

  • Etablering av tosidig sykkelfelt med 1,75 meter bredde.
  • Innstramme kryss langs strekningen
  • Oppgradere bussholdeplassen Lille Langerud
  • Nye regnbed for overvannshåndtering
  • Eksisterende strømledninger legges i bakken

Prosjektet utføres i tett samarbeid med Vann og avløpsetaten for overvannshåndtering og Ruter da busstopp ved Lille Langerud vil bli bygget om og få sykkelvei bak, nye busskur og sanntidsvisning.

Hvor skal det gjøres?

Prosjektområdet gjelder 50 meter sør for Abildsøkrysset og til Skullerudveien.

Når gjennomfører vi tiltaket?

Prosjektet ferdigstilles etter planen andre kvartal 2022.

Brakkerigg settes opp i Enebakkveien 285. Når arbeidene er gjennomført vil området istandsettes og oppgraderes fra dagens standard. Det skal plantes trær og busker, og gjøres mer tilgjengelig.

 

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende og er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet i Oslo. Tiltaket er viktig for å få helhetlig sykkelnett i området.

Etablering av sykkelfelt vil bedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, siktforhold og synligheten for syklende og gående.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkel. Ved å gi syklistene egne arealer vil færre sykle på fortauet, dermed bedres forholdene for gående.

Samarbeidspartnere

  • Vann- og avløpsetaten - for overvannshåndtering
  • Ruter - busstoppet ved Lille Langerud vil bli bygget om til busstopp med sykkelvei bak og med nye busskur og sanntid.

Andre prosjekter i området

Statens vegvesen er i byggefasen av sykkelanlegg på E6 i Enebakkveien mellom Ryen og Østensjøveien.

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post
postmottak@bym.oslo.kommune.no