Slik bygger vi Oslo

Enebakkveien – tilrettelegging for syklende og gående

Bymiljøetaten planlegger flere tiltak i Enebakkveien.

Hva skal vi gjøre?

  • Etablering av tosidig sykkelfelt med 1,75 meter bredde.
  • Innstramme kryss langs strekningen
  • Oppgradere bussholdeplassen Lille Langerud
  • Nye regnbed for overvannshåndtering
  • Eksisterende strømledninger legges i bakken

Prosjektet utføres i tett samarbeid med VAV for overvannshåndtering og Ruter da busstopp ved Lille Langerud vil bli bygget om og få sykkelvei bak og nye busskur og sanntid.

Hvor skal det gjøres?

Prosjektområdet gjelder 50 meter sør for Abildsøkrysset og til Skullerudveien.

Når gjennomfører vi tiltaket?

Planlagt byggestart er våren 2021. Prosjektet ferdigstilles etter planen høsten 2021.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende og er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet i Oslo. Tiltaket er viktig for å få helhetlig sykkelnett i området.

Etablering av sykkelfelt vil bedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, siktforhold og synligheten for syklende og gående.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkel. Ved å gi syklistene egne arealer vil færre sykle på fortauet, dermed bedres forholdene for gående.

Samarbeidspartnere

  • Vann- og avløpsetaten - for overvannshåndtering
  • Ruter - busstoppet ved Lille Langerud vil bli bygget om til busstopp med sykkelvei bak og med nye busskur og sanntid.

 

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post
postmottak@bym.oslo.kommune.no