Enebakkveien – tilrettelegging for syklende og gående

Hva skal vi gjøre?

  • Etablering av tosidig sykkelfelt med 1,75 meter bredde.
  • Innstramme kryss langs strekningen
  • Oppgradere bussholdeplassen Lille Langerud
  • Nye regnbed for overvannshåndtering*
  • Eksisterende strømledninger legges i bakken

Prosjektet utføres i tett samarbeid med Vann og avløpsetaten for overvannshåndtering og Ruter da busstopp ved Lille Langerud vil bli bygget om og få sykkelvei bak, nye busskur og sanntidsvisning.

* Ifm. gjennomføringen av prosjektet ble det funnet et kabelanlegg i bakken som skapte utfordringer for plassering og størrelse på de planlagte regnbedene. Dermed ble det kun etablert to stykker i Lanbegrudsvingen. Disse er brefabrikerte, uten beplantning og noe grunnere enn opprinnelig plan.

Hvor skal det gjøres?

Prosjektområdet gjelder 50 meter sør for Abildsøkrysset og til Skullerudveien.

Når gjennomfører vi tiltaket?

Prosjektet ferdigstilles etter planen andre kvartal 2022.

- Ferdigstilling inntil eiendommer fortsetter etter påske
- Resterende sfalterering gjøres i mai
- Rød asfalt legges i mai

- Der riggplassen har vært kommer til og opparbeides til bedre stand enn det var før byggeprosjektet startet. Det skal plantes trær og busket, og gjøres mer tilgjengelig. 

 

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende og er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet i Oslo. Tiltaket er viktig for å få helhetlig sykkelnett i området.

Etablering av sykkelfelt vil bedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, siktforhold og synligheten for syklende og gående.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkel. Ved å gi syklistene egne arealer vil færre sykle på fortauet, dermed bedres forholdene for gående.

Samarbeidspartnere

  • Vann- og avløpsetaten - for overvannshåndtering
  • Ruter - busstoppet ved Lille Langerud vil bli bygget om til busstopp med sykkelvei bak og med nye busskur og sanntid.

Andre prosjekter i området

Statens vegvesen er i byggefasen av sykkelanlegg på E6 i Enebakkveien mellom Ryen og Østensjøveien.

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post
postmottak@bym.oslo.kommune.no