Plan for sykkelveinettet

Plan for sykkelveinettet i Oslo ble vedtatt av bystyret i 2018.

Hva er plan for sykkelveinettet?

Plan for sykkelveinettet beskriver hvor det planlegges sykkeltilrettelegging i Oslo. Planen er utarbeidet av Oslo kommune og Statens vegvesen, og er et resultat av grundig kartleggingsarbeid hvor det blant annet er tatt hensyn til viktige målpunkt, som skoler, kollektivholdeplasser, butikker og arbeidsplasser. Det ble også sett på hvor folk sykler i dag og hvor de oppgir at de ønsker å sykle i fremtiden, og målet er å lage et tett og mest mulig tilgjengelig sykkelveinett.

Merk at planen er veiledende for utbygging, og at endrede forutsetninger kan føre til at andre løsninger blir valgt.

Trinnvis utbygging

Det er krevende å bygge i by, og sykkelveinettet bygges derfor trinnvis. Dette betyr at vi begynner med de enkleste forbedringene, og gjennomfører de større og mer krevende tiltakene etter hvert som planer er utarbeidet.

Selve tilretteleggingen utføres på mange forskjellige måter avhengig av trafikale og bymessige forhold:

  • Sykkelfelt på én eller begge sider av veien
  • Tilrettelegging for sykling i blandet trafikk
  • Separat sykkelvei med fortau
  • Sykkelbokser og egne trafikklys i signalregulerte kryss
  • Innsnevringer av kryss
  • Opphøyde gangfelt og fartshumper
  • Veivisningsskilt for sykkel

Du kan lese mer om ulike typer tilrettelegging for sykkel i gatenormalen for Oslo: Gatenormal for Oslo (PDF 28,4MB)

Hvorfor sykkeltilrettelegging?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Ved å gi syklistene egne arealer vil færre sykle på fortauet, og dermed vil forholdene for de gående også bedres.

Les mer

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Send oss e-post

Oslo kommune

Telefon